MUÇEP İşleyiş Metni

13

KURULUŞ
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Muğla bölgesinde doğanın, ortak yaşam alanlarının korunması için tüm beldelerden bir araya gelen yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu ortak bir platformdur.
Bu metinde belirtilen amaç ve çalışma koşullarını paylaşan tüm kişi ve kurumların gönüllü olarak katılımına açıktır.

AMAÇLAR ve STRATEJİK HEDEFLER
MUÇEP, tüm canlıların doğal çevrelerinde, ekolojik denge içerisinde yaşamalarına saygı duyar; doğanın ve çevrenin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine inanır. Bu doğrultuda aşağıdaki amaçlar ve stratejik hedefler çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Amaçlar ve stratejik hedefler zaman içinde Yürütme Kurulu önerisi ve Genel Meclis kararı ile yeniden düzenlenebilir, ekleme ve çıkarma yapılabilir. Her stratejik hedef için ilgili vizyon ve eylem planları Yürütme Kurulu ve ilgili çalışma grupları tarafından hazırlanır ve tüm üyelerin mümkün olan en geniş katılımı ile hayata geçirilir.

Muğla Bölgesinde tüm doğal varlıkların haklarının, biyolojik çeşitliliğinin, ortak yaşam alanlarının korunması amacıyla, taraf olunan yerel, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması.
Mevcut doğa koruma yapısının ekolojik iyileştirme çerçevesinde düzenlenmesi için bütünleşik yönetim planları oluşturularak hayata geçirilmesini ve denetlenmesini sağlamak. Bu amaçla, doğa ve toplum çıkarlarına aykırı hareket eden güç odakları dışındaki kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, halkın, uzman kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, bilim çevrelerinin planlama süreçlerine etkin katılımının ve işbirliğinin sağlanması.

Bölgemizdeki doğal SİT alanlarının koruma seviyesini daha da arttırmak yerine düşüren, hatta tamamen ortadan kaldıran bütün plan ve yönetmelik değişikliklerinin geri çekilmesi.
Büyükşehir yasasıyla yok edilen köylerin ve beldelerin tüzel kişiliklerinin iadesi.
Yerel ve doğal beslenmeyi ivmelenen bir hızla nostaljik bir hatıraya dönüştüren mevcut kötüye gidişin durdurularak tersine çevrilmesi.

 1. Muğla Bölgesinde tüm doğal varlıkların haklarının, biyolojik çeşitliliğinin, ortak yaşam alanlarının korunması amacıyla, taraf olunan yerel, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması.
 2. Mevcut doğa koruma yapısının ekolojik iyileştirme çerçevesinde düzenlenmesi için bütünleşik yönetim planları oluşturularak hayata geçirilmesini ve denetlenmesini sağlamak. Bu amaçla, doğa ve toplum çıkarlarına aykırı hareket eden güç odakları dışındaki kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, halkın, uzman kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, bilim çevrelerinin planlama süreçlerine etkin katılımının ve işbirliğinin sağlanması.
 3. Bölgemizdeki doğal SİT alanlarının koruma seviyesini daha da arttırmak yerine düşüren, hatta tamamen ortadan kaldıran bütün plan ve yönetmelik değişikliklerinin geri çekilmesi.
 4. Büyükşehir yasasıyla yok edilen köylerin ve beldelerin tüzel kişiliklerinin iadesi.
 5. Yerel ve doğal beslenmeyi ivmelenen bir hızla nostaljik bir hatıraya dönüştüren mevcut kötüye gidişin durdurularak tersine çevrilmesi.
 6. Muğla’da yürütülen ekolojik mücadelelere destek verilmesi ve bunun için gerekli koordinasyonun sağlanması.
 7. Türkiye’de ve Dünyada yürütülen ekolojik mücadelelere destek verilmesi ve koordinasyonun sağlanması.
 8. Canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının, doğal ve kültürel değerlerin korunmasının sadece mevcut hukuksal düzenlemelerle sağlanamayacağı düşüncesiyle, bilimsel bilgilerin ve koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
 9. Her türlü çevresel kirlenmeye, doğal ve kültürel değerin bozulmasına yönelik faaliyetler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve uyarılması, kamuoyunda farkındalık yaratılması.
 10. Çevreyi kirleten ve bozan faaliyetlerin önüne geçmek için ulusal ve uluslararası hukuki yollara başvurulması, kamuoyunda demokratik baskı oluşturulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
 11. Çevre ve doğa ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin ve yönetim-planlama faaliyetlerinin takip edilmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi için çalışılması.
 12. Enerji üretiminin sürekli büyüme amacıyla arttırılması yerine, enerjiyi daha verimli kullanmaya yönelik politikaların geliştirilmesini destekler. Bu çerçevede MUÇEP, ekolojik açıdan zararsız olan enerji kaynağı ya da enerji üretim biçiminin bilinmediği bilinciyle, karbon salımına dayalı enerji üretimi yerine daha az enerji kullanılması için enerji tasarrufunu, enerjinin verimli kullanılmasını ve yenilenebilir, temiz, yurttaşların her aşamasında söz ve karar sahibi olduğu enerji üretimini destekler ve Muğla sınırları içinde enerji üretiminin doğayla ve yaşamla ilişkisini bu ilkeler çerçevesinde değerlendirir ve takip eder.
 13. Linyit,  feldspat,  taş ocakları vb. tüm maden ocaklarının, başta köylerimiz olmak üzere, doğal ve arkeolojik SİT alanlarımızı, ormanlarımızı, meralarımızı, bağ ve bahçelerimizi, toprağımızı, su kaynaklarımızı ve yaşam alanlarımızı yok etmesine karşı çıkar.

 

İLKELER
MUÇEP,

 1. Doğaya insan merkezli bakılamayacağına, doğanın mülk edinilemeyeceğine, tüm canlıların doğa içinde insan kadar var olma hak ve imkânına sahip olması gerektiğine inanır.
 2. Bu anlayışla birey, kurum, devlet ve tüm yönetim organları düzeyinde herkesin, bu ortak varlık kabulüne saygılı biçimde davranması gerektiğini kabul eder. Bu anlayışa aykırı her türlü bireysel, toplumsal ve yönetsel eyleme karşı durmayı temel görev sayar.
 3. Kurumsal yapı ve işleyiş açısından özgürlükçü-eşitlikçidir; hiyerarşik, çoğunlukçu ya da cinsiyetçi değil, yatay örgütlenmiş ve çoğulcudur. Azınlığın ve tek katılımcının düşünce ve görüşlerinin çoğunluğunki kadar anlamlı ve değerli olduğunu kabul eden bir yapıya sahip olmayı, sürekli gözetilmesi gereken bir ilke sayar.
 4. Bireysel veya kurumsal tüm katılımcılarından, her sürece etkin katılımı somut olarak ortaya koymalarını bekler; örgütlenme yapısını ve çalışma prosedürlerini, bu ilkenin gerçekleşmesini sağlayacak biçimde düzenler.
 5. Tüm çalışma ve kararlarında doğrudan demokrasiyi temel bir ilke olarak kabul eder.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
MUÇEP’in tüzel kişiliği yoktur.
Siyasi partilerden bağımsızdır.
Kâr amacı güden ticari bir kuruluş değildir.
Demokratik ve meşru her türlü etkinliği gerçekleştirebilir.
Kendi etkinliklerinin desteklenmesi veya kendisinin başka çevre etkinliklerini desteklemesi amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkiler kurabilir, işbirliği yapabilir.

ÜYELİK
Platforma, platformun amaçları doğrultusunda çalışma yapmak isteyen bireyler, grup, dernek, çevre platformu, kent konseyi, mahalle meclisi, meslek örgütü gibi tüm sivil toplum kuruluşları üye olabilir. Kent konseyleri gibi çatı örgütlerinin hem kendisi hem de üyeleri ayrı ayrı üye olabilir.

Üyeliğe Giriş, Üyelikten Çıkış
Yeni üyelik: Kişiler ve kurumlar İlçe Meclislerine üye oldukları günden itibaren aynı zamanda MUÇEP Genel Meclis üyesi de olurlar. Ancak kurumların üyeliğinde yazılı talep şartı aranır. İtiraz olmadığı sürece yeni üyeler, MUÇEP Genel Meclis üye listesine ve iletişim ağlarına eklenirler.

Daha önce hiçbir İlçe Meclisine üye olmamış ve ilk defa MUÇEP Genel Meclis toplantısına katılan kişiler için ayrı bir katılım listesi tutulur ve bu listede olanlara MUÇEP’e üye olmak isteyip, istemedikleri sorulur. Üye olmak isteyen kişiler, itiraz olmadığı sürece, Yürütme Kurulu tarafından MUÇEP üye listesine ve üye iletişim ağlarına eklenir.

Toplantılar haricindeki üyelik talepleri doğrudan Yürütme Kuruluna yapılır. Yürütme Kurulu kendine üyelik başvuruları yapan kişi ya da kurumları, itiraz olmadığı sürece, MUÇEP üye listesine ve üye iletişim ağlarına ekler. Kurumların üyeliğinde yazılı talep şartı aranır.

Bir yeni üyenin ya da kurumun katılımına itirazı olanlar bunu genel iletişim ağından ya da doğrudan Yürütme Kuruluna gerekçeleriyle sözlü ya da yazılı olarak bildirir. Yürütme Kurulu itirazları değerlendirir, karara bağlar.

Yürütme Kurulu gerekli görürse üyelik başvurularını ya da itirazlarını Genel Meclis toplantısına getirip, Genel Meclisin görüşüne sunabilir. Böyle bir durumda kararlar salt çoğunlukla alınır.

Sivil toplum örgütlerinin üyelik ve üyelikten ayrılma talepleri, o sivil toplum örgütünü temsil eden yetkililerin, ilgili organlarda verilmiş kararlar doğrultusunda, yazılı başvurusu ile olur.

Üyeliğin sona ermesi: bireysel üyeler, Yürütme Kuruluna yazılı veya sözlü başvuru yolu ile kurumsal üyeler, yazılı başvuru ile platformdan ayrılabilir. Platformun amaç ve ilkelerine uymayan, Meclis toplantılarında alınan kararlara aykırı veya platforma zarar verici davranışlarda bulunan üyelerle ilgili şikâyetler de doğrudan Yürütme Kuruluna yapılır. Böyle bir durum, üyenin temsil ettiği beldedeki diğer üyelerin görüşleri de alınarak değerlendirilir ve Meclis toplantısında 2/3 çoğunluk ile karar verilir.

ORGANLAR
A. MUÇEP Genel Meclisi
Yürütme kurulunun aldığı MUÇEP’in yapısı ve işleyiş ilkeleriyle ilgili kararların kesinleşmesinde son mercidir. Bu çerçevede Platformun karar organıdır.

Her Meclis toplantısında bir sonraki toplantının yeri, zamanı ve kaç gün süreceği konusunda öneriler oluşturulur ve bu toplantılar yürütme kurulunun kolaylaştırıcılığında hayata geçirilir.

Meclis, gerekli görüldüğünde Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Meclis toplantısının yapılacağı yer ve tarihin seçilmesinde, ekolojik açıdan gündemde bulunan sorunların yaşandığı yerler olmasına dikkat edilir. Bu tür bir gündem gerektirmediği taktirde Genel Meclis, en geç 3 ayda bir Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanır.

Platformun yapısı ve işleyişi ile ilgili tüm karar önerileri Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Meclise sunulur, Genel Meclisin onayından sonra kesinleşmiş olur.

Oy verme ve karar alma şekli:
Oy hakkı: Genel Meclis toplantısına katılan ve üyeliği kabul edilmiş olan bireysel veya kurumsal tüm üyelerin birer adet eşit oyu vardır.

Karar almada oyçokluğu/oybirliği: Meclis toplantılarında alınacak kararların karar yeter sayısı konunun içeriğine göre belirlenir. Teknik konularda oy çokluğu yeterlidir ve bağlayıcıdır. Ancak çevre politikası ile ilgili konularda kararlar oybirliği ile alınmaya çalışılır. Oybirliği sağlanamayan, oyçokluğu ile alınan kararlarda bu karar katılmayanları bağlamaz. Her grup kendi kararı doğrultusunda tavrını ve eylemlerini sürdürebilir.

B. Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu ilçelerden, çalışma gruplarından ve komisyonlardan gelecek ve MUÇEP işleyişinde aktif rol alabilecek üyelerden oluşur. İlçe Meclisleri ilçelerini temsilen önerdikleri Yürütme Kurulu üyelerini kendi kararlarıyla değiştirebilirler. İlçe Meclisi ve Yürütme Kurulu üyesi olmayan ilçelerimizde katılımın sağlanması için komşu ve ilişkili ilçeler çalışma yürütür.

Yürütme Kurulunun görev ve sorumlulukları:
1. Platformun yapısı ve işleyişi ile ilgili tüm karar önerilerinin hazırlanması.
2. Gündem konularının öncelikle ilgili MUÇEP İlçe Meclislerinde ele alınması esastır. İlçe Meclislerinde çözümlenemeyen ya da daha geniş alanda gündem haline gelmesi gereken konuların ilgili İlçe Meclisi önerisi ile değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin karara bağlanması.
3. MUÇEP’in hızla gelişen gündeme gecikmeden reaksiyon gösterebilmesi için gerekli kararların alınması ve uygulanması için gerekli etkinliklerin düzenlenmesi.
4. Gerek MUÇEP yapısı içindeki birimlerin kendi arasında, gerekse MUÇEP’in kendisi dışındaki her türlü organizasyon ve kurumla, sözlü ve yazılı iletişiminin sağlanması.
5. MUÇEP Genel Meclisince onaylanmış katılım kararlarına göre, MUÇEP’in yerel, ulusal ve uluslararası diğer kuruluş ve platformlarda temsiliyetinin sağlanması.
6. MUÇEP adına yapılan tüm yazışma ve çalışmaların arşivlenmesi.
7. Meclis toplantılarıyla ilgili her türlü hazırlık ve organizasyonun planlanması ve yürütülmesi.

C. Sözcüler
Bir kadın bir erkek olmak üzere iki MUÇEP sözcüsü Yürütme Kurulu üyeleri arasından, Yürütme Kurulu üyelerince, bir yıllığına seçilir.

Yürütme Kurulu, gerektiğinde, dönem sözcülerini geri çekme hakkını saklı tutar. Sözcülük görevinde rotasyon uygulanır. Görevine devam etmek isteyen sözcüler, en fazla bir dönem daha aynı görevi sürdürebilirler. Sürekliliğin sağlanması amacıyla iki sözcünün birden aynı dönemde değişmemesi tercih edilir.

Sözcüler, Genel Meclis ve Yürütme Kurulu toplantılardaki görüşmeler ve alınan kararlar doğrultusunda, gerektiğinde ve acil durumlarda, basına ve kamuoyuna platform adına açıklamalar yapabilir; hazırlanan bildiriler ve planlanan etkinlikler doğrultusunda, basın toplantısı düzenleyebilir; platformu temsilen basın toplantılarına veya çevre konulu toplantılara katılabilir; röportajlar verebilir ve medya etkinliklerinde temsilcilik yapabilirler. Dönem sözcülerinden en az birinin Meclis toplantılarına katılması gerekir.

D. Komisyonlar
Uzmanlık gerektiren konularda, Genel Meclis ve Yürütme Kuruluna destek sağlamak amacıyla, Yürütme Kurulu ya da en az 3 ilgili üyenin talebiyle komisyonlar oluşturulabilir.
Kurulma başvurusu Yürütme Kuruluna yazılı olarak yapılır. Yürütme Kurulunun görüşme ve onayı sonrasında geçici olarak kurulan komisyonlar takip eden bir ay içinde bir komisyon sözcüsü ya da sözcülerini seçerek; hedeflerini, çalışma programını ve kurucu üyelerini sonraki ilk Genel Meclis toplantısında sunar ve Meclisin onayı sonrasında resmen kurulmuş olur.
Komisyonlar, ilgili uzmanlık alanında katkı sağlayacak tüm üyelerin katılımına açıktır. MUÇEP üyesi olmayan birey veya kurumların komisyonların çalışmalarına katılımı konusunda komisyonlar kendileri karar verir.
Komisyonlar MUÇEP’in sürekli organlarından olup, kurulduğu gibi ancak Meclis kararıyla kapatılabilirler.
Herhangi bir MUÇEP üyesinin en fazla 2 komisyona üye olması önerilir.
Komisyonların resmi olarak kuruluşu sonrasında, komisyon yapısı, üyeleri, hedefleri ve çalışma programını içerecek şekilde, MUÇEP internet sitesinde duyurusu yapılır.
Komisyonlar, 3 ayda bir seferden az olmamak koşuluyla faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı, iş planı güncellemesi ve faaliyet raporlarını MUÇEP internet sitesinde yayınlarlar.

E. Çalışma Grupları
MUÇEP gündeminde yer alan ve ilgili kişilerin katılımıyla kısa dönemli çalışmalar ile sonuca ulaştırılması gereken konularda, konuya özel çalışma grupları oluşturulabilir. Herhangi bir MUÇEP üyesinin, en fazla 2 çalışma grubu üyesi olması önerilir.

Çalışma Grupları,
En az 3 ilgili üyenin başvurusu ile geçici olarak kurulur.
Kurulma başvurusu Yürütme Kuruluna yazılı olarak yapılır. Çalışma gruplarının kurulması için Yürütme Kurulu onayı yeterlidir; Meclis onayı aranmaz.
Kuruluşlarını takiben en geç bir ay içinde sözcüsünü ya da sözcülerini seçerek hedeflerini, çalışma programını ve kurucu üyelerini içerecek şekilde hazırlayacakları kuruluş raporunu, MUÇEP internet sitesinde yayınlanarak duyurulmak üzere, Yürütme Kuruluna iletirler.
2 ayda bir seferden az olmamak koşuluyla faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı, iş planı güncellemesi ve faaliyet raporlarını MUÇEP internet sitesinde yayınlarlar.
İlgili uzmanlık alanında katkı sağlayacak tüm üyelerin katılımına açıktır. MUÇEP üyesi olmayan birey veya kurumların çalışma gruplarına katılımı konusunda ilgili çalışma grupları kendileri karar verir.
MUÇEP’in geçici organlarından olup, çalışma programında belirlenen hedef ya da gündem sonuçlandırıldığında, sonuç raporunu sunarak kapanır.

F. MUÇEP İlçe Meclisleri
MUÇEP örgütlenmesinin ana organlarından biridir. İlçe Meclisleri, bireysel katılıma öncelik vermekle birlikte kurumsal katılıma da açıktır.

İlçe Meclisleri,
Her ilçenin kendi yerel koşullarına göre belirleyeceği düzende ve sıklıkta toplantılarını yapar.
Ana işlevi, MUÇEP gündeminin oluşturulmasında, sorunların saptanmasında ve çözülmesinde aktif ve öncelikli rol almaktır.

Yerelde çözülemeyecek ölçekteki sorunlar ya da MUÇEP geneline yayılması gereken konuları Yürütme Kurulu gündemine taşıyarak MUÇEP Yürütme Kuruİunda gündem haline getirilmesini sağlarlar.

MUÇEP Genel Meclisinde ve MUÇEP Yürütme Kurulunda takip edilen gündemlerin, alınan kararların yerelde duyurulmasından, yaygınlaştırılmasından ve hayata geçirilmesinden sorumludur.

MUÇEP Yürütme Kuruluna 2 kişiden az olmamak koşuluyla, kendi belirleyecekleri yöntemle seçecekleri temsilcileri göndermekle sorumludur.

13 thoughts on “MUÇEP İşleyiş Metni

 1. Kimya mühendisiyim. Ist.vakif guraba hastanesi biokimyalab.da çalıştım ve emekli oldum. Datça da yaşamaktayım.

 2. Emekli öğretmenim. Datça’da yaşıyorum. Yol arkadaşlarımla MUCEP’te olmaktan mutluluk duydum.

 3. Merhaba,
  Kurumsal İletişimci ve Danışmanım.
  Çalışmalarınızı ilgi ve takdirle izliyorum, destek olmak isterim.

  1. Çok teşekkür ederiz. Web ve medya çalışmaları için her zaman desteğe ihtiyacımız var. Web için ekipleşmek konusunda yardımlaşmalarınıza açığız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir