Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Plan Çalışmalarına Katılım ÇG

AMAÇ

MUÇEP’in yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılım hedefi çerçevesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik plan hazırlama sürecine katılım sağlamak üzere kurulmuştur.  MUÇEP’in yerel seçimler öncesinde yayınladığı “Demokratik olmayan yerel yönetim ekolojik değildir” başlıklı bildirgesi çerçevesinde vurgulanan noktaların yaşam bulmasına çalışılacaktır.

Çalışma Programı:

SP’nin hazırlanma süreci (Eylül 2019 sonuna kadar) :

Çalışma Grubu aşağıdaki çalışmaları yapmayı öngörüyor:

  • Belediye Başkanı’nı ziyaret ederek sürece katılım talebinin iletilmesi
  • BŞB’ye yazılı olarak sürece katılım talebinin iletilmesi. İlçe Meclislerinin de ilçe belediyelerinin SP süreçlerine katılımının teşvik edilmesi
  • BŞB’nin SP sürecine katılmasını öngördüğü paydaşlarla ilgili Paydaş Analizi çalışması yapılması
  • BŞB’ye MUÇEP adına iletilmek üzere bir SP önerileri dokümanının diğer çalışma grupları ile eşgüdümlü olarak hazırlanması, dokümanın resmi olarak BŞB’ye iletilmesi
  • Muğla genelinde MUÇEP bileşeni olmayan sivil toplum örgütlerinin, kent konseylerinin, üniversite öğrencilerinin de sürece katılımı için farkındalık oluşturulması
  • BŞB’ye MUÇEP adına iletilen önerilerin savunulması için BŞB’nin ilgili birimleri ile görüşmeler yapılması

SP Dönemi  (2020-2024):

  • BŞB’nin Stratejik Planının onaylanmasından sonra MUÇEP’in plana girmesini sağladığı hedeflerin uygulama sürecinde izlemesinin yapılması
  • BŞB’nin SP değerlendirme toplantılarına katılmak
  • BŞB’nin SP uygulamalarının belirli periyotlarda değerlendirilerek MUÇEP’le ve kamuoyu ile paylaşılması

Muğla Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı - 2020...2024

 MUÇEP Stratejik Çalışma Raporuna Öneriler - 2019 Aralık