MUÇEP Stratejik Plan Önerileri

2

MUĞLA ÇEVRE PLATFORMU’NUN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN

2019 – 2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNE DAİR

STRATEJİK HEDEF ÖNERİLERİ

 MUÇEP Yürütme Kurulu

Temmuz 2019

 

www.mucep.org      muglacevreplatformu@gmail.com

 

DOĞA KORUMA

 

İdeal Hedef 1:  Muğla bölgesindeki biyolojik çeşitliliğin daha iyi korunması

 

Uygulama Hedefi 1 : Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin düşürülmesine karşı yasal süreçlerin işletilmesi

 

Uygulama Hedefi 2 : İmar Barışı adı altında kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi

 

Uygulama Hedefi 3 : Bölgemizin biyolojik zenginliği konusunda farkındalığın arttırılması için ÖÇKB’lerde her yıl şenlikli etkinlikler düzenlenmesi

 

Uygulama Hedefi 4 : Tüm ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, Biyolojik Çeşitliliği Koruma Eylem Planları yapmalarının sağlanması

 

Uygulama Hedefi 5 : Başta kıyı bölgelerindeki mahalleler olmak üzere BŞB mücavir alanı içindeki tüm yerleşim alanlarının doğa ve kıyı koruma ilkeleri çerçevesinde imar planlarının tamamlanması

 

İdeal Hedef 2: Kıyı alanlarında yurttaşların anayasal haklarına ve Kıyı Kanunu’na uygun yerel yönetim hizmetleri verilmesi

 

Uygulama Hedefi 1 : Kullanım hakkı ilçe belediyelerinde olan plajların ilgili belediyeler tarafından yasalara uygun olarak işletilmesi

 

Uygulama Hedefi 2 : Kullanım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olan kıyı alanlarının işletme haklarının ilgili ilçe belediyelerine devredilmesi için yasal ve idari girişimlerde bulunulması

 

Uygulama Hedefi 3 : Kullanım hakkı ilçe belediyeleri tarafından özel işletmelere kiralanmış olan kıyı alanlarının sözleşme sürelerinin biriminde sözleşmelerin yenilenmeyerek işletme haklarını belediyelerin kendilerinin muhafaza etmesinin sağlanması

 

Uygulama Hedefi 4 : Ortaca, Ula, Datça, Menteşe, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, Kıyı Kanunu’na uygun hizmet üretmek üzere eylem planları oluşturulması

 

İdeal Hedef 3: Yurttaşların ekolojik farkındalığının arttırılması

 

Uygulama Hedefi 1 : Kent Konseyleri bünyesinde Çevre Meclislerinin kurulmasının teşvik edilmesi

 

Uygulama Hedefi 2 : Sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yaparak iklim değişikliğinin azaltılması, enerji verimliliği, biyolojik çeşitlilik, gereksiz tüketimin azaltılması, yerel tohum ve  yerel gıda üretiminin önemi, çevreyi kirliliğinin azaltılması,  bölgemizin önemli doğa alanları hakkında farkındalığın arttırılması için etkinlikler düzenlenmesi

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ AZALTMA

 

İdeal Hedef 1: Muğla Bölgesinde Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının oluşturulması

 

Uygulama Hedefi 1: Muğla Enerji Sisteminin Analizi, Modellenmesi ve

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının hazırlanması

 

Uygulama Hedefi 2: Muğla Bölgesinde iklim değişikliğini ivmelendiren, insan sağlığını tehdit eden, yaşam alanlarını tahrip eden termik santralların faaliyetlerinin sınırlandırılması.

 

Uygulama Hedefi 3: Muğla Bölgesinde özellikle köylerin yerleşim ve yaşam alanlarını tehdit eden, tarım alanlarını yok eden/zehirleyen fosil yakıt maden alanlarının genişlemesine izin verilmemesi, varolan kömür sahalarının kapatılması için yasal girişimlerde bulunulması

 

Uygulama Hedefi 4: Termik santrallar yerine enerjinin verimli kullanımı ve alternatif temiz enerji kaynaklarından enerji üretimi için girişimlerde bulunulması. (Topluluk Enerjisi)

 

Uygulama Hedefi 5: Karbon emisyonunun düşürülmesi için kent içinde ve ilçeler arasında raylı toplu taşım sistemlerinin oluşturulması

 

Uygulama Hedefi 6: Tüm ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, İklim Değişikliğini Azaltma Eylem Planları yapmalarının sağlanması

 

Uygulama Hedefi 7: İklim Değişikliğini Azaltma Eylem Planları hazırlanırken 350.org’un hazırladığı İklim İçin Kentler, Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı başlıklı rehberin örnek alınması

 

İdeal Hedef 2: Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde atık yönetimini sera gazı emisyonu azaltım hedefi doğrultusunda geliştirme

Uygulama Hedefi 1: Muğla ili sınırları içindeki tüm vahşi atık depolama sahalarının ishal edilmesi

Uygulama Hedefi 2: Muğla ili sınırları içinde 2020 ve 2021 de devreye girecek olan Sıfır Atık Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi için ilçe belediyeleri ile işbirliği sağlanması

Uygulama Hedefi 3: Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimindeki tüm düzenli atık depolama sahalarında metan gazı geri kazanımının sağlanması

Uygulama Hedefi 4: Muğla ili sınırları içinde sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden oluşan atıkların sera gazı azaltımı hedefi ile bertarafı amacıyla mevcut durum analizlerinin yapılması ve ilgili kurumlarla birlikte tarım ve hayvancılık atık yönetimi için plan oluşturulması

Uygulama Hedefi 5: Muğla ili sınırları içindeki değerli karbon yutak alanları olan Muğla ormanlarının plansız ve kontrolsüz kentleşme, turizm, sanayileşme ve madencilik gibi faaliyetlerden korunması için önlemler alınması

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

 

İdeal Hedef 1: Muğla Bölgesinde İklim Değişikliğine Uyum Planlarının oluşturulması

Uygulama Hedefi 1: Muğla ilinin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması

Uygulama Hedefi 1.1: Muğla İlinin iklim değişikliğinden etkilenebilirliğinin ve uyum ihtiyaçlarının doğal ekosistemler, sosyal yapılar, ekonomik sektörler ve belediye hizmetleri bazında belirlenmesi

Uygulama Hedefi 1.2: Başta Muğla Büyükşehir Belediyesi birimleri olmak üzere, belediye hizmetlerinin birlikte yürütüldüğü tüm kurumların ve Muğla halkının iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığının arttırılması.

Uygulama Hedefi 2: İmar planlarının iklim değişikliğine uyum (deniz seviyesinde yükselme ve sel gibi afetlerde artış risklerine hazırlık) kapsamında özellikle Muğla kıyıları ve nehir havzaları bazında yeniden değerlendirilmesi

Uygulama Hedefi 3: Muğla’nın “su kıtlığı” riskine hazırlanması

Uygulama Hedefi 3.1: İçme ve kullanma suyu temininde kullanılan yerüstü suyu kaynakları için koruma planlarının iklim değişikliğine uyum perspektifinden orta ve uzun vadeli olarak hazırlanması;

Uygulama Hedefi 3.2: Başta içme ve kullanma suyu kaynakları olmak üzere Muğla ili su kaynaklarının iklim değişikliğine uyum perspektifi ile her tür plansız ve kontrolsüz kentleşme, turizm, sanayi ve madencilik baskısından korunması

Uygulama Hedefi 3.3: Su fakiri bir coğrafyada yaşadığımızın ve tasarruflu kullanma zorunluluğumuz konusunda yurttaşların farkındalığının yükseltilmesi için üniversite ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmaların yürütülmesi

Uygulama Hedefi 4: Muğla ili su ve atıksu altyapısının iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli ortaya çıkacak aşırı hava olaylarına ve sel, taşkın gibi afetlere dayanıklı hale getirilmesi

Uygulama Hedefi 5: Değişen iklim koşullarında halk sağlığının ve sağlıklı gıdaya erişim hakkının güvenceye alınması için ilgili kurumlar ve halkla birlikte sağlık ve tarım sektörlerinde iklim değişikliğine uyum politikalarının geliştirilmesi

Uygulama Hedefi 6: Turizm sektörünün iklim değişikliğinden etkilenebilirliğinin belirlenmesi ve sektör temsilcileri ve halk ile birlikte sektörel iklim değişikliğine uyum politikalarının geliştirilmesi

 

HALK SAĞLIĞI İÇİN SUYA VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİM

 

İdeal Hedef 1: İnsan hakkı olan suyunun ticarileştirilmesine karşı, evlerdeki musluklardan maliyeti düşük, içilebilir kalitede su akmasının sağlanması

Uygulama Hedefi 1: İsale hatlarının iyileştirilerek su temininin maliyetini arttıran kaçakların en aza indirilmesi

Uygulama Hedefi 2: Suyun tasarruflu kullanımı için özendirici tedbirler alınması

 

İdeal Hedef 2: Sağlıklı gıda üretim ve tüketiminin desteklenmesi

Uygulama Hedefi 1: Yerel tohumla üretilen ürünlerin, satıcı ve alıcı kooperatifleri yaygınlaştırılarak pazarlanmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

Uygulama Hedefi 2: Gıda üretiminde kullanılan tarım ilaçlarının kullanımının azaltılması

Uygulama Hedefi 3: Yerel tüketimi özendirmek için farkındalık çalışmalarının yapılması

 

KATILIMCI, DEMOKRATİK BELEDİYECİLİK

 

İdeal Hedef 1: Halkın karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması

 

Uygulama Hedefi 1: Katılım mekanizması olarak Kent Konseyleri bünyesinde Mahalle Meclislerinin kurulmasının ve işlerlik kazanmasının teşvik edilmesi

 

Uygulama Hedefi 2: Mahalle Meclisleri ile düzenli aralıklarla toplantılar yapılması, meclisler tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

 

Uygulama Hedefi 3: Kadın Meclisleri tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

 

Uygulama Hedefi 4: Gençlik Meclisleri tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

 

Uygulama Hedefi 5: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki gerek örgütlü öğrenci temsilcilikleri ve öğrenci toplulukları ile gerekse de dileyen öğrencilerin bireysel katılımları ile Stratejik Plan temelinde görüş ve önerilerini almak için yıllık toplantılar yapılması.

 

İdeal Hedef 2: Belediye yönetiminin şeffaflığının sağlanması

 

Uygulama Hedefi 1: Stratejik Plan ve Bütçenin belediyenin web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık hale getirilmesi

 

Uygulama Hedefi 2: Stratejik Planın uygulanma sürecinde halkın izleme ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması

 

Uygulama Hedefi 3: Belediye Meclis toplantılarının internet üzerinden canlı yayınlanması

 

Uygulama Hedefi 4: Belediye Meclis kararlarının web sitesinde yayınlanması

 

Uygulama Hedefi 5: Belediye ihalelerinin ilan ve sonuçlarının web sitesinde yayınlanması

 

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Strateji Belgesi için...Muğla Büyükşehir Belediyesi Strateji Belgesi için…Muğla Büyükşehir Belediyesi Strateji Belgesi için…

2 thoughts on “MUÇEP Stratejik Plan Önerileri

  1. Geri bildirim: Muğla – MUÇEP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir