Korunan Alanlar Çalışma Grubu

AMAÇ

Bu çalışma grubunun amacı, Muğla ili sınırları içinde kalan Doğa Koruma Alanlarının güncel durumunun, varsa bu alanlarla ilgili değişiklik önerilerinin takibini yapmak ve bu takip sonucunda ortaya çıkan verilere göre, gerekli görüldüğü hallerde MUÇEP adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmaktır.

HEDEFLER

  1. Muğla sınırları içinde yer alan korunan alanların bütünleşik envanterinin oluşturulması. Çeşitli bakanlık ve genel müdürlüklerin yetkisine dağılmış durumda olan doğa koruma alanlarının bütün olarak algılanmasını ve takip edilmesini sağlayacak çalışmaların yapılması.
  2. Muğla sınırları içinde kalan Doğa Koruma Alanlarında çalışma yürüten STK’ların (dernek, vakıf vb.), Üniversitelerin ve Kamu kuruluşlarının tespit edilmesi ve bu kuruluşlarla iletişime geçerek yürütülen çalışmaların ortaklaştırılması ve daha verimli hale gelmesi için çaba gösterilmesi.
  3. Kamu kurumlarının Doğa Koruma Alanları ile ilgili yürüttükleri çalışmaların düzenli takibinin sağlanması (sit alanı değişiklik kararları, çed gerekli değildir kararları, milli park ve tabiat alanları planlama kararları, kıyı yönetim kararları vb.)
  4. Muğla sınırları içinde Doğa Koruma Alanlarını tehdit eden unsurları ve tahribat düzeylerini tespit ederek (turizm, kaçak yapılaşma, madencilik ve taş ocakları, su kaynaklarının yanlış kullanımı, orman tahribatı, altyapı yatırımları vb.), acil eylem planlarına veri sağlayacak bir risk haritasının oluşturulması.

ÇALIŞMA PROGRAMI

  1. DÖNEM (3 AY)

Bu dönem içinde çalışma grubunun kuruluşu MUÇEP üyelerine duyurulup, katkı için çağrı yapılacak ve hedeflerin ilk iki maddesinde belirtilen tespitlerin tamamlanmasına çalışılacaktır.

Üçüncü ve dördüncü maddede belirtilen hedeflerle ilgili yapılacak çalışmaların altyapısı oluşturulacak ve dönem sonunda toplanan bilgilere göre çalışma grubunun kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri revize edilerek asıl eylem planı ve çalışma programı oluşturulacaktır.

  1. DÖNEM (6 AY)

İlk dönemde oluşturulan eylem planı doğrultusunda çalışmalar yürütülecek ve sonrasında her 6 aylık dönemde eylem planı ve hedefler revize edilerek çalışmalara devam edilecektir.

Her 6 aylık dönemde, özellikle 2. Maddede bahsedilen risk haritasına göre risk önceliği olan bölgelerde acil eylem planları oluşturulacak, diğer bölgeler için de orta ve uzun vadeli hedefler tespit edilerek takip sağlanacaktır.