Kömürsüz Muğla Çalışma Grubu

AMAÇ:

Bu çalışma grubunun en önemli amacı, hem yeraltından çıkarılması hem de kullanım sonucu ortaya çıkan sera gazları ve atıklarıyla havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirleten hem de küresel ısınmanın en önemli sebebi olan fosil yakıtlarının kullanılmasının önlenmesidir.

Bu doğrultuda, Muğla ili sınırları içinde bulunan ve/veya yeni yapılması / kapasitesinin arttırılması planlanan termik santraller ile bu santrallere yakıt sağlama amaçlı açılmış /açılacak olan kömür madenlerinin mevcut durumlarının, yapılması planlanan değişikliklerin gerek resmi, gerek sosyal, gerekse de hukuki olarak takibini yapmak ve elde edilen bilgiyi/veriyi ilgili tüm taraflarla paylaşarak gerek görüldüğü hallerde MUÇEP adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmaktır.

 

HEDEFLER:

  1. Muğla sınırları içinde mervcut olan termik santraller ve kömür madenlerindeki mevcut çalışmalar ile planlanan kapasite artışı, genişleme vb konuların sürekli olarak takibini sağlamak.
  2. Muğla Sınırları içinde yeni açılması planlanan santraller ile kömür madenleri konusunda sürekli takibi sağlamak.
  3. Yukarıdaki konularla ilgili çalışmalarda bulunan yerel, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve STK’larla irtibat kurarak, mümkün olduğunca bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalarda bulunmak suretiyle çalışmaların verimliliğini, etkinliğini ve ulaştığı alanı arttırmak.
  4. Kamu kurumlarının kömür ve termik santrallerle ilgili yürüttükleri çalışmaları düzenli takip etmek (SİT Alanı değişiklik kararları, yeni ruhsat alanları, yerinden edilmesi planlanan köyler, ÇED kararları, SED gerekliliği, yeni planlamaların tarım, hayvancılık, arıcılık vb diğer projelerle çatıştığı durumlar vd.) ve konuyla ilgili bilgilendirmeyi gerek yerelde gerekse de ulusal ve uluslararası camiada gerçekleştirmek.
  5. Muğla sınırları içinde planlanan / genişletilen / mevcut termik santraller ve kömür madenlerinin çevre, sağlık, endemik türler, tarım vd tüm alanlarda sebep olduğu/olacağı tahribatı ortaya koyarak yerel halk ve zarar görecek tüm gruplarla birlikte çalışmalar yapmak.
  6. Havası en kirli illerden olan Muğla’mızın her ilçesine PM2,5 partikülleri de ölçebilecek şekilde hava kalitesi ölçüm istasyonları kurdurulması için çalışmalar yapmak.
  7. Linyit kömürünün yakılması ve küllerinden kaynaklı radyasyon ölçüm verilerinin halkla paylaşmaları için yetkilileri zorlamak.

 

ÇALIŞMA PROGRAMI:

BAŞLANGIÇ: Çalışma grubunun kurulması; Whatsapp grubunun oluşturulması; Sözcü belirlenmesi; Çalışma Programının oluşturulması; MUÇEP üyelerine bilgi verilmesi ve ilgilenen herkesin katkı vermeye davet edilmesi; bugüne kadar yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi ve ulaşılan sonuçlar hakkında grup üyelerine bilgi verilmesi.

DÖNEMSEL OLARAK:

Çalışma Grubumuz, 2 aylık dönemlerle yeni çalışma programlarını, ana başlıklar altında belirleyecek olsa da hali hazırda gündeminin çok yoğun ve değişken olması nedeniyle, sürekli olarak gelişmeleri takiben aktif bir programlama uygulayacaktır ki, zaten böyle bir zorunluluk da mevcuttur.

Buna rağmen, son deneyimlerden yola çıkarak ilk 2 aylık süreçte:

Zeytinliklerin tahribi konusunda idari başvuru, ve yanında, bunu protesto eden geniş katılımlı bir eylem planlaması ile başlayan ÇED sürecinin yakından takibi öncelikli olacaktır.

Kömürün Gerçek Bedeli - Muğla