Kıyı kullanımları ve MUÇEV Çalışma Grubu

AMAÇ

Kıyılar, Anayasa ve Kıyı Kanunu ile korunan, mülk edinilemeyen, kamunun ortak kullanımına bırakılmış çok önemli doğa alanlarıdır.

Muğla, 1.500 km’ye yaklaşan uzunlukta bir kıyı şeridine sahip olmasının yanında, bu kıyıların çok büyük kısmının çeşitli doğa koruma statüleri ile koruma altına alındığı özel bir bölgedir.

Kimsenin mülkü olması mümkün olmayan (Devletin kendisi dahil) ancak devletin hüküm ve tasarrufu altında olan kıyı alanlarına halkın girişi engellenemez ve kısıtlanamaz. Ancak bu alanlar içinde halkın plaj olarak kullandığı kısımlarda faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak ve çevreye verilecek zararı engellemek için yönetilmesi gerekmektedir.

Normal kıyı alanlarında bu yönetim görevi ilgili yerel yönetimler eliyle (valilik, kaymakamlık, belediyeler vb.) yapılırken, koruma statüsü olan kıyı alanlarında ise görev Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Doğa koruma statüsü olan (doğal sit, milli park vb.) kıyı alanlarında herhangi bir yerel idarenin yürüteceği yönetim yeterli olmayacağından, ilgili uzman kuruluş olarak TVKGM’nün bu göreve uygun görülmesi en akla yatkın çözüm olmakla birlikte, Bakanlık ve Müdürlük bu önemli görevi kendileri yürütmektense, önce vakıflara, sonra da vakıfların ortaklığıyla kurulmuş ticari bir şirket olan MUÇEV’e yaptığı protokoller ile devretmiştir.

Muğla kıyılarında koruma statüsü olan kısımlarda tek yetkili haline gelen MUÇEV, ticari bir yapı olarak doğa koruma önceliğini değil, kâr elde etme önceliğini kendisine görev edinmiş bir şekilde Muğla kıyılarını taşıma kapasitesine ya da işletme biçimine bakmadan, yasadışı yetki kullanarak kiralamaya başlamıştır.

Yetkisiz ve yasadışı faaliyet yürüttüğünün ispatı olan iki davayı kaybetmiş olmasına karşın, MUÇEV ile yapılan protokoller iptal edileceğine yenilenmiş ve her sene sayısı artırılarak tüm Muğla korunan kıyı alanlarını kapsayacak şekilde genişlemektedir.

Bu noktada idari işleyişin boşluklarından faydalanarak sürdürülen bu faaliyeti MUÇEP aracılığı ile Muğla çapında her ilçede ayrı bir çalışma yapılacak şekilde takip etmek üzere bu çalışma grubu kurulmuştur.

Bu çalışma grubunun öncelikli amacı, MUÇEV konusunda (açtıkları davalar sayesinde) daha tecrübeli olan ilçelerin bilgi ve tecrübelerini diğer ilçe MUÇEP meclisleri ile paylaşması ve Muğla çapında şimdilik 21 protokol ile kıyı kiralama işini sürdüren MUÇEV karşısında yerel farkındalığın oluşmasının sağlanmasıdır.

HEDEFLER

  1. Muğla çapında giderek daha yaygın hale gelen MUÇEV işleyişinde yasalara aykırı ve kuralsız yönlerin tüm ilçe meclislerine aktarılması için gerekli çalışmaların yapılması.
  2. MUÇEV’in yaptığı protokollerin geçerli olduğu tüm bölgelerde, MUÇEP ilçe meclisleri aracılığı ile her protokol bölgesi için ayrı bir takip grubunun kurulmasının ve bu takip grupları aracılığı ile tüm aşamalarda gerekli itirazların, dilekçe başvurularının ve dava başvurularının yapılmasının sağlanması.
  3. Muğla çapında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmemekle birlikte turizm iştigal alanı olan kuruluşlara (dernek, vakıf, üniversite vb.), MUÇEV protokolleri sebebiyle karşı karşıya kaldıkları haksız rekabet / hak gaspının açıklanması ve bu konuda tüm aşamalarda gerekli itirazların, dilekçe başvurularının ve dava başvurularının yapılması için bu kuruluşlara gerekli desteğin sağlanması.

ÇALIŞMA PROGRAMI

  1. DÖNEM (2 AY)

Tüm ilçe meclislerinde bu konuyla ilgili grupların ve tüm protokol bölgelerin takip gruplarının kurulması. Bu gruplara MUÇEV ile ilgili ayrıntılı bilgi aktarımı yapılması.

Kuruluşu tamamlanan grupların tümümün katkısı ile çalışma grubunun eylem planı ve çalışma programının oluşturulması.

  1. DÖNEM (12 AY)

Yıllık kiralama süreçlerinin tüm ayrıntısıyla takip edileceği ve gerekli başvuruların yapılacağı 12 aylık bir program oluşturulması ve hiçbir protokol alanını boş bırakmayacak şekilde gerekli takip ve başvuruların yapılması.