Küdür için basın açıklaması

KAMUOYUNA
Bodrum Belediye Başkanlığı’nın Küdür ve Dodo Beach ile ilgili yaptığı kamuoyu açıklamasının ardından, Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi olarak, çok önemsediğimiz bu yarımada ile ilgili görüşlerimizi biz de kamuoyu ile paylaşmak istedik.

Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası barındırdığı tarihi ve doğal değerler açısından 1980’li yıllardan bugüne Bodrum’un gündeminde yer almaktadır.

Eski tanımlamalarla 1. derece doğal sit, 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanları, antik limanlar ve 4 milyon m2 mera alanından oluşan, uluslararası anlaşmalara konu olan, Akdeniz fokların üreme ve yaşam alanlarını barındıran çok kıymetli bir coğrafyadır.

Bu nedenlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2014 yılında başlattığı Sit Alanlarının Yeniden Değerlendirilme sürecinde, bilim insanları, STK’lar ekolojistler, çevre aktivistleri, Küdür halkı yarımadanın yeniden koruma kapsamına alınması için yoğun çaba sarfettiler.

15-16 Haziran 2019 tarihinde Küdür Platformu, Bodrum Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Bodrum temsilciliği tarafından düzenlenen Küdür Çalıştayı sonuç bildirgesinde tabiatın sığındığı biricik yer olarak tanımlanan Küdür’ e ayakkabı ile dahi girilmemesi gerektiği vurgulanarak, “Coğrafyamızı yaşanmaz hale getiren imar ve yapılaşma temelli planlama modelinin acilen terk edilerek, Küdür’den başlamak üzere “ bütüncül Alan Yönetimi ve Eylem Planı”nın uygulanmaya konulmasının önemine dikkat çekildi ve konunun takipçisi olunacağı kamuoyuna bildirildi.

****Tüm bu çabalar neticesinde yarımadanın yerleşim bulunan bölgesi dışındaki büyük bölümü 12/02/2020 tarihinde Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Kesin korunacak hassas alan” olarak tescil olundu.

****Bu karar sonucunda, alan kapsamında bulunan ve 1997 yılından bugüne el değiştirmelerle ,ruhsatsız yapılanmasıyla ve mevzuata aykırı iskelesi ile gündemden düşmeyen,belli bir zümrenin kullanabildiği Dodo Beach isimli işletmenin yıkımı yeniden gündeme geldi. Bodrum Belediyesince sürece ilişkin yapılan açıklama üzerine bizler de değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz.

1-) Anılan işletme, mülkiyeti Hazineye ait mera vasıflı alanda yaklaşık 14.000 m2 lik alanda bulunmaktadır. Bodrum Belediyesince 22.02.2017 tr. de 1. derece doğal sit alanında bulunduğu için tahliye edilmiş ve kaçak ve ruhsatsız yapıları yıkılmıştır.

2 -) İşletme Çevre Şehircilik Bakanının bizzat kendisinin defaten 1. derece sit alanlarının kapsamı dışında olduğunu beyan etmesine rağmen 2018 yılında İmar barışı diye bilinen yasadan yararlanarak Belediyenin yıkımı sonrasında yeniden yaptığı kaçak yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almış, 12/02/2020 tarihinde bölgenin Kesin Korunacak Hassas alan ilanı üzerine bu belge Çevre ve Şehircilik Müdürlük Yapı belgesi değerlendirme Komisyonunca 13/03/2020 tarihinde iptal edilmiş, baştan beri mevzuata aykırı ahşap iskelelere ilişkin 3 yıllık sözleşmesi de 06/04/2020 tarihinde yine bölgenin Kesin Korunacak Hassas Alan ilanı üzerine feshedilmiştir.

3-) İptal edilen Yapı Kayıt Belgesi iptaline karşı işletme sahibinin açtığı dava Muğla 2. İdare Mahkemesi 2020/725 E. No’su ile derdesttir.
Bu dosya üzerinden mahkeme, İYUKn.27/ 2. istinaden Yürütmeyi Durdurma kararı verdiğinden Belediyenin 3091 sayılı kn. uyarınca Kaymakamlık Makamı ile birlikte başlattığı yıkım işlemleri durmuştur.

Basında ve sosyal medyada anılan işletmenin “yıkılarak, tahliyesinin tamamen gerçekleştiği” başlıkları ile verilen haberler, Bodrum Belediyesi’nin kamuoyuna yaptığı açıklamada “yıkılarak, tahliyesi tamamen gerçekleşmiştir” şeklinde yer almamıştır.

4-) Davalı Çevre Şehircilik İl md.15.05.2020 tarihinde davaya verdiği cevapta bölgenin ekolojik önemine değinerek YD. kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Usul kuralları gereği, Mahkemece önümüzdeki günlerde YD kararı hakkında yeni bir değerlendirme yapılacaktır. Bizler de bir an önce bu kararın kaldırılmasını umuyoruz. Dileriz bir işletme sahibinin rant kaygısı değil, doğamız kazansın.

SONUÇ OLARAK;

1-) Varsa YD.kararından sonra alanda yapılan yapı ve yapı ekleri hukuken dava ve YD konusu olmadığından bunlar hakkında Belediyece ayrıca yapı tatil tutanakları düzenlenip 2863 sayılı Kn. gereği Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna ihbarlar yapılmalıdır.
2-) Ahşap İskeleler ivedilikle kaldırılmalıdır
3-) İşletme sahipleri, kiracılık sıfatı kalmadığı için mevcut yapıların zilyetliğini muhafaza edemezler ve ticari faaliyette bulunamazlar.
4-) Kıyı Kanunu ihlallerinin bulunup bulunmadığı yeniden tesbit edilebilir.
5-) Bodrum Belediye Başkanlığının ,Muğla 2. İdare Mahk.deki davaya davalı ÇŞB İl md. yanında katılarak destek olması mümkündür.

Doğa kaybederse hepimiz kaybederiz.

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir