Datça Buluşması Sonuç Bildirgesi

0

Datça Buluşması Sonuç Bildirgesi

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili Avrupa Parlamentosu, Dünya Bankası’na (WB), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Kurumuna (CBD) ve Dünya Doğa Koruma Birliği’ne (IUCN)’e yazılan mektuplara gelen görüşme davetleri değerlendirilerek, 28 Haziranda Avrupa Parlamentosuna iki arkadaşımızın gönderilmesine karar verildi.

Bu kurumlardan Dünya Bankası temsilcisi ile görüşülmesine ve MUÇEP’in gündeminde sürekli yer edinecek gibi görünen uluslararası faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ayrı bir çalışma grubu / komisyon kurulmasına karar verildi.

Okluk koyunda dolgu alanı değişikliği konusundaki bilginin takip edilmesi kararlaştırıldı.

Yatağan / Turgut köyündeki termik santraller ve yeni kömür sahaları konusunda ayrıntılı bilgiler içeren sunuşun MUÇEP internet sitesine yüklenmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına karar verildi.

Termik santrallerin deforme ettiği ve terk ettiği sahalarda Güneş Enerjisi Santrali kurulması yoluyla yeni kömür tüketiminin önüne geçilebileceği, aynı miktar enerjinin güneş yoluyla mevcut alanlarda üretilebileceğini gösteren bir çalışmanın ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi için paylaşılması konusunun Bilim Komisyonu içinde değerlendirilmesine karar verildi.

Uluslararası çalışmalar kapsamında yazılan mektupları desteklemek amacıyla hazırlanan Muğla Önemli Doğa Alanları ve Kırmızı Liste Türleri çalışması MUÇEP web sitesine konulması ve bu konunun daha sonra geniş katılımlı bir seminer benzeri çalışmada ele alınmasına karar verildi.

İhtiyaca binaen,

  • ‘Eylem ve Etkinlik Çalışma Grubu’ kurulması kabul edildi.
  • Yenilenebilir enerji / enerji demokrasisi / enerji kooperatifleri konusunda bir sempozyum düzenlenmesi,
  • Önemli Doğa Alanları konusunda Muğla örneğinin incelenmesi ve detaylandırılması amacıyla bir sempozyum düzenlenmesi,
  • Deniz ve kıyı alanlarının önemli doğa alanları içinde ayrıştırılması ve bu konuda bir çalışma grubu kurularak sempozyum yapılması,
  • Tabiat ve Biyoçeşitlilik yasa tasarısının incelenmesi konusunda bir çalışma grubu kurulması,
  • MUÇEP’in bundan sonraki toplantısını 9 Eylül 2017 tarihinde Menteşe’de yapmasına ve sonraki toplantıların daha seyrek (2 yada 3 aylık) periyotlarla yapılmasına karar verildi.

Komisyon ve çalışma gruplarının yapısı ve çalışma biçimlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik MUÇEP işleyiş metninde; ‘’Komisyonlar / çalışma grupları, kuruluşlarını takip eden bir ay içinde; kendi aralarından bir komisyon / çalışma grubu sözcüsü seçer, iş planı hazırlayarak MUÇEP üyelerine duyururlar. Aylık düzen içinde iş planı güncellemesi ve faaliyet raporu yayınlarlar.’’İfadesinin eklenmesi önerildi.

MUÇEP üyelerinin komisyonlara üyeliğine bir sınırlama getirilmesi konusunun da değerlendirilmesi gerektiği gündeme geldi, bir üyenin en fazla kaç komisyona üye olabileceği konusunda sınırlama getirilmesinin daha gerçekçi bir çalışma yapısı kurulmasına destek sağlayabileceği belirtildi.

Çalışma grubu ve komisyonların kuruluşu takiben internet sitesi üzerinden duyurusunun yapılması ve ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin verilmesinin yeterli olacağı ve işleyiş metninde komisyon listesinin yer almasının gerekmediği konuşmacılar tarafından belirtildi. İşleyiş metni üzerinde çalışacak çalışma grubunun bu konuyu dikkate alarak maddeyi düzenlemesine karar verildi.

Hem çalışma grubu ve komisyonlarla ilgili maddelerin düzenlenmesi, hem de diğer gündem maddelerinden ele alınan işleyiş metnini etkileyecek kararların düzenlenmesi için işleyiş metninde yapılacak ekler ve düzeltmeler için bir çalışma grubu kurulmasına (MUÇEP Kılavuz Metni Revizyonu Çalışma Grubu), söz konusu çalışma grubunun kuruluşu için gerekli çağrının sekreterlik tarafından yapılmasına, bu grubun Datça toplantısında gündeme gelen tüm önerileri değerlendirip, metin olarak son haline getirerek işleyiş metnine yerleştirilecek şekliyle tüm revizyonları Menteşe toplantısında MUÇEP Meclisine sunmasına karar verildi.

İşleyiş metni revizyonu için gündeme gelen önerileri değerlendirecek çalışma grubuna iletilmek üzere; işleyiş metni içinde değerlendirilmeyen ve temel ilkeler çerçevesinde yaşanan üyeler arası çatışma halleri, üye yada üyelerin MUÇEP ilkelerine göre davranıp davranmadığının değerlendirilebilmesi vb. konularda görüş üretmek üzere bir ETİK kurul ihtiyacı olduğu, böyle bir kurulun amacı, kuruluşu ve çalışma şekli konusunda öneriler geliştirilerek Menteşe toplantısında meclise sunulması gerektiği konuşmacılar tarafından belirtildi. Söz konusu çalışma grubunun bu konuda bir öneri geliştirmesine karar verildi.

Menteşe toplantısında kesin karar haline gelecek revizyonların hazırlanacağı önümüzdeki 3 aylık süreçte, çalışma grubu ve komisyonların yukarıdaki maddede tarif edildiği şekliyle geçici sözcülerini seçmelerine ve iş planlarını hazırlayarak internet ortamında (mucep.com) yayınlamalarına karar verildi.

MUÇEP sözcülerinin seçimi için Menteşe toplantısından önce adayların mucep.com ve mail grubu üzerinden meclis üyelerine değerlendirme yapma şansı yapacak kadar bir zaman vererek (Ağustos ayı içinde) duyurulması ve Menteşe toplantısında seçimin tamamlanmasına karar verildi. Önümüzdeki 3 ay için MUÇEP sözcülüğünün, sekreterlik içinden / tarafından önerilecek 2 kişi tarafından geçici olarak yürütülmesine karar verildi. Menteşe toplantısında yapılacak seçim için mümkün olduğunca oybirliği ile seçim yapılmasını sağlayacak yöntem önerileri yapıldı ve Menteşe toplantısında değerlendirilmesine karar verildi.

İç iletişim komisyonu kurulmasına karar verildi.

Yeni komisyon ve çalışma gruplarının kurulmasını takiben, sekreterlik tarafından güncel komisyon ve çalışma grupları listesinin oluşturulması ve ilgili sözcü ve iletişim bilgileri ile üyelere duyurulmasına karar verildi. Bu duyuruların düzenli tekrarı ile MUÇEP üyelerinin komisyon ve çalışma gruplarına katılımı ve desteğinin sağlanmasının önemi belirtildi.

Muçep Datça Bileşenleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir