MUÇEP Stratejik Plan önerilerini Büyükşehir Belediyesine iletti

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin (BŞB) stratejik plan çalışmalarına katılma talebini yazılı olarak bildiren Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), talebine olumlu yanıt verilmesi sonrasında başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

MUÇEP temsilcileri,  24 Temmuz’da BŞB Başkanı  Osman Gürün’ü ziyaret etmişler ve yeni dönemin Muğla’da demokratik, katılımcı bir yerel yönetim anlayışının yaşam bulacağı bir dönem olmasını, Muğla’nın yerel demokrasi adına örnek bir belediye olmasını arzu ettiklerini dile getirerek Başkan’a başarı dilediler.

MUÇEP  stratejik planlama sürecinde ilk görüşmesini geçtiğimiz hafta BŞB adına süreci yöneten Suat Demir ile gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra son haline getirilen öneriler, 2 Ağustos’ta yazılı olarak BŞB’ye sunuldu.

MUÇEP’in Stratejik Plan’a yaklaşımı:

MUÇEP’in önerilerinin çerçevesini seçim öncesinde  yayımladığı, “Demokratik Yerel Yönetim Ekolojik Kültürün Ayrılmaz Parçasıdırbaşlıklı yerel seçim bildirgesi oluşturuyor. BŞB ile yapılan ilk  görüşmede, BŞB’nin stratejik plan sürecinin işleyişine dair iki noktaya vurgu yapıldı:

1) Kent Vizyonu : Stratejik Planlama süreci öncesinde mutlaka bir Kent Vizyonu çalışması yapılmalıdır. Muğlalıların nasıl bir Muğla’da yaşamak istedikleri sorusunun cevabı, Muğla’da yaşayanların en geniş katılımı ile birlikte aranmalıdır. Oluşturulacak bu ortak  kent vizyonu, stratejik planın temelini oluşturmalıdır.

2) Paydaş Analizi: Gerek kent vizyonu, gerek stratejik planlama süreci, Muğlalıların en farklı kesimlerinin temsil edildiği bir süreçte gerçekleştirilmelidir. Bu anlamda tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde, gerçek paydaşların sürece dahil edilmesi için bir paydaş analizi çalışması yapılmalıdır.

MUÇEP’in Stratejik Plan önerileri:

Öneriler beş ana başlık altında yer alıyor: Doğa Koruma, İklim Değişikliğini Azaltma, İklim Değişikliğine Uyum, Halk Sağlığı için Suya ve Sağlıklı Gıdaya Erişim ve Katılımcı Demokratik Belediyecilik

 

DOĞA KORUMA

İdeal Hedef 1:  Muğla bölgesindeki biyolojik çeşitliliğin daha iyi korunması

Uygulama Hedefi 1 : Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin düşürülmesine karşı yasal süreçlerin işletilmesi

Uygulama Hedefi 2 : İmar Barışı adı altında kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi

Uygulama Hedefi 3 : Bölgemizin biyolojik zenginliği konusunda farkındalığın arttırılması için ÖÇKB’lerde her yıl şenlikli etkinlikler düzenlenmesi

Uygulama Hedefi 4 : Tüm ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, Biyolojik Çeşitliliği Koruma Eylem Planları yapmalarının sağlanması

Uygulama Hedefi 5 : Başta kıyı bölgelerindeki mahalleler olmak üzere BŞB mücavir alanı içindeki tüm yerleşim alanlarının doğa ve kıyı koruma ilkeleri çerçevesinde imar planlarının tamamlanması

İdeal Hedef 2: Kıyı alanlarında yurttaşların anayasal haklarına ve Kıyı Kanunu’na uygun yerel yönetim hizmetleri verilmesi

Uygulama Hedefi 1 : Kullanım hakkı ilçe belediyelerinde olan plajların ilgili belediyeler tarafından yasalara uygun olarak işletilmesi

Uygulama Hedefi 2 : Kullanım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olan kıyı alanlarının işletme haklarının ilgili ilçe belediyelerine devredilmesi için yasal ve idari girişimlerde bulunulması

Uygulama Hedefi 3 : Kullanım hakkı ilçe belediyeleri tarafından özel işletmelere kiralanmış olan kıyı alanlarının sözleşme sürelerinin biriminde sözleşmelerin yenilenmeyerek işletme haklarını belediyelerin kendilerinin muhafaza etmesinin sağlanması

Uygulama Hedefi 4 : Ortaca, Ula, Datça, Menteşe, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, Kıyı Kanunu’na uygun hizmet üretmek üzere eylem planları oluşturulması

İdeal Hedef 3: Yurttaşların ekolojik farkındalığının arttırılması

 Uygulama Hedefi 1 : Kent Konseyleri bünyesinde Çevre Meclislerinin kurulmasının teşvik edilmesi

Uygulama Hedefi 2 : Sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yaparak iklim değişikliğinin azaltılması, enerji verimliliği, biyolojik çeşitlilik, gereksiz tüketimin azaltılması, yerel tohum ve  yerel gıda üretiminin önemi, çevreyi kirliliğinin azaltılması,  bölgemizin önemli doğa alanları hakkında farkındalığın arttırılması için etkinlikler düzenlenmesi

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ AZALTMA 

İdeal Hedef 1: Muğla Bölgesinde Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının oluşturulması

Uygulama Hedefi 1: Muğla Enerji Sisteminin Analizi, Modellenmesi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının hazırlanması

Uygulama Hedefi 2 : Muğla Bölgesinde iklim değişikliğini ivmelendiren, insan sağlığını tehdit eden, yaşam alanlarını tahrip eden termik santralların faaliyetlerinin sınırlandırılması.

Uygulama Hedefi 3 : Muğla Bölgesinde özellikle köylerin yerleşim ve yaşam alanlarını tehdit eden, tarım alanlarını yok eden/zehirleyen  fosil yakıt maden alanlarının genişlemesine izin verilmemesi, varolan kömür sahalarının kapatılması için yasal girişimlerde bulunulması

Uygulama Hedefi 4 : Termik santrallar yerine enerjinin verimli kullanımı ve alternatif temiz enerji kaynaklarından enerji üretimi için girişimlerde bulunulması. (Topluluk Enerjisi)

Uygulama Hedefi 5 : Karbon emisyonunun düşürülmesi için kent içinde ve ilçeler arasında raylı toplu taşım sistemlerinin oluşturulması

Uygulama Hedefi 6 : Karbon emisyonunun düşürülmesi için kent içinde ve ilçeler arasında güvenli bisiklet yollarının düzenlenmesi

Uygulama Hedefi 7 : Tüm ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, İklim Değişikliğini Azaltma Eylem Planları yapmalarının sağlanması

Uygulama Hedefi 8 : İklim Değişikliğini Azaltma Eylem Planları hazırlanırken 350.org’un hazırladığı İklim İçin Kentler, Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı başlıklı rehberin örnek alınması

İdeal Hedef 2: Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde atık yönetimini sera gazı emisyonu azaltım hedefi doğrultusunda geliştirme

Uygulama Hedefi 1: Muğla ili sınırları içindeki tüm vahşi atık depolama sahalarının ishal edilmesi

Uygulama Hedefi 2: Muğla ili sınırları içinde 2020 ve 2021 de devreye girecek olan Sıfır Atık Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi için ilçe belediyeleri ile  işbirliği sağlanması

Uygulama Hedefi 3: Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimindeki tüm düzenli atık depolama sahalarında metan gazı geri kazanımının sağlanması

Uygulama Hedefi 4: Muğla ili sınırları içinde sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden oluşan atıkların sera gazı azaltımı hedefi ile bertarafı amacıyla mevcut durum analizlerinin yapılması ve ilgili kurumlarla birlikte tarım ve hayvancılık atık yönetimi için plan oluşturulması

Uygulama Hedefi 5: Muğla ili sınırları içindeki değerli karbon yutak alanları olan Muğla ormanlarının plansız ve kontrolsüz kentleşme, turizm, sanayileşme ve madencilik gibi faaliyetlerden korunması için önlemler alınması

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

 İdeal Hedef 1: Muğla Bölgesinde İklim Değişikliğine Uyum Planlarının oluşturulması

Uygulama Hedefi 1: Muğla ilinin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması

Uygulama Hedefi 1.1: Muğla İlinin iklim değişikliğinden etkilenebilirliğinin ve  uyum ihtiyaçlarının doğal ekosistemler, sosyal yapılar, ekonomik sektörler ve belediye hizmetleri bazında belirlenmesi

Uygulama Hedefi 1.2: Başta Muğla Büyükşehir Belediyesi birimleri olmak üzere, belediye hizmetlerinin birlikte yürütüldüğü tüm kurumların ve Muğla halkının iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığının arttırılması.

Uygulama Hedefi 2: İmar planlarının iklim değişikliğine uyum (deniz seviyesinde yükselme ve sel gibi afetlerde artış risklerine hazırlık) kapsamında özellikle Muğla kıyıları ve nehir havzaları bazında yeniden değerlendirilmesi

Uygulama Hedefi 3: Muğla’nın “su kıtlığı” riskine hazırlanması

Uygulama Hedefi 3.1: İçme ve kullanma suyu temininde kullanılan yerüstü suyu kaynakları için koruma planlarının iklim değişikliğine uyum perspektifinden orta ve uzun vadeli olarak hazırlanması;

Uygulama Hedefi 3.2: Başta içme ve kullanma suyu kaynakları olmak üzere Muğla ili su kaynaklarının iklim değişikliğine uyum perspektifi ile her tür plansız ve kontrolsüz kentleşme, turizm, sanayi ve madencilik baskısından korunması

Uygulama Hedefi 3.3 : Su fakiri bir coğrafyada yaşadığımızın ve tasarruflu kullanma zorunluluğumuz konusunda yurttaşların farkındalığının yükseltilmesi için üniversite ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmaların yürütülmesi

Uygulama Hedefi 4: Muğla ili su ve atıksu altyapısının iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli ortaya çıkacak aşırı hava olaylarına ve sel, taşkın gibi afetlere dayanıklı hale getirilmesi

Uygulama Hedefi 5: Değişen iklim koşullarında halk sağlığının ve sağlıklı gıdaya erişim hakkının güvenceye alınması için ilgili kurumlar ve halkla birlikte sağlık ve tarım sektörlerinde iklim değişikliğine uyum politikalarının geliştirilmesi

Uygulama Hedefi 6: Turizm sektörünün iklim değişikliğinden etkilenebilirliğinin belirlenmesi ve sektör temsilcileri ve halk ile birlikte sektörel iklim değişikliğine uyum politikalarının geliştirilmesi

 

HALK SAĞLIĞI İÇİN SUYA VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİM

İdeal Hedef 1: İnsan hakkı olan suyunun ticarileştirilmesine karşı, evlerdeki musluklardan maliyeti düşük, içilebilir kalitede su akmasının sağlanması

Uygulama Hedefi 1 : İsale hatlarının iyileştirilerek su temininin maliyetini arttıran kaçakların en aza indirilmesi

Uygulama Hedefi 2 : Suyun tasarruflu kullanımı için özendirici tedbirler alınması

 

İdeal Hedef 2: Sağlıklı gıda üretim ve tüketiminin desteklenmesi

Uygulama Hedefi 1 : Yerel tohumla üretilen ürünlerin, satıcı ve alıcı kooperatifleri yaygınlaştırılarak pazarlanmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

Uygulama Hedefi 2 : Gıda üretiminde kullanılan tarım ilaçlarının kullanımının azaltılması

Uygulama Hedefi 3 : Yerel tüketimi özendirmek için farkındalık çalışmalarının yapılması

 

KATILIMCI, DEMOKRATİK BELEDİYECİLİK

İdeal Hedef 1: Halkın karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması

Uygulama Hedefi 1 :  Katılım mekanizması olarak Kent Konseyleri bünyesinde Mahalle Meclislerinin kurulmasının ve işlerlik kazanmasının teşvik edilmesi

Uygulama Hedefi 2 :  Mahalle Meclisleri ile düzenli aralıklarla toplantılar yapılması, meclisler tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

Uygulama Hedefi 3 :  Kadın Meclisleri tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

Uygulama Hedefi 4 :  Gençlik Meclisleri tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

Uygulama Hedefi 5 :  MSKÜ öğrenci temsilcilikleri tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

İdeal Hedef 2: Belediye yönetiminin şeffaflığının sağlanması

 Uygulama Hedefi 1 : Stratejik Plan ve Bütçenin belediyenin web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık hale getirilmesi

Uygulama Hedefi 2 : Stratejik Planın uygulanma sürecinde halkın izleme ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması

Uygulama Hedefi 3 : Belediye Meclis toplantılarının internet üzerinden canlı yayınlanması

Uygulama Hedefi 4 : Belediye Meclis kararlarının web sitesinde yayınlanması

Uygulama Hedefi 5 : Belediye ihalelerinin ilan ve sonuçlarının web sitesinde yayınlanması

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir