Hukuk Komisyonu

HUKUK KOMİSYONU KURULUŞ VE ÇALIŞMA PROGRAMI

AMAÇ

MUÇEP’in faaliyet alanı içinde gerçekleşen olay/olguların önemli bir bölümünü, yasal-hukuki düzenlemeler ve ona dayanarak yapılan idare işlemleri oluşturmaktadır.

Mevzuatın ve buna bağlı olarak idare işlemlerinin, genel olarak çevre ve ekolojinin korunmasından giderek uzaklaşan bir seyir izlemesi, hukuki düzenlemeler ve idari işlemlerin yakından takip edilmesini, MUÇEP’in amaç ve hedefleriyle uyuşmayan, hukuka aykırı düzenleme ve idare işlemlerine karşı hukuk/yargı yollarının kullanılmasını gerektirmektedir.

Komisyon’un, mevcut durum itibariyle irili-ufaklı tüm hukuki süreçleri izleyip, müdahale etmesi mümkün görünmemektedir.

Bu genel çerçeve içinde amaç, ekoloji ve çevre duyarlılığına uygun olmayan mevzuat düzenlemeleri ve idare işlemleri konusunda MUÇEP içindeki dikkat ve duyarlılığı geliştirerek, çalışma alanı içindeki gelişmelerden haberdar olmak ve olumsuz olanlara karşı, dava ve diğer her türlü hukuki yolun kullanılmasını sağlamaktır.

 

HEDEFLER

  • Amacın gerçekleştirilmesi için Komisyon’un katılımcı sayısı ve üretim açısından güçlendirilmesi; bu cümleden olmak üzere, Muğla Barosu, yerel düzeyde faaliyet yürüten duyarlı hukukçular, ülke genelinde çevre hukuku konusunda çalışan meslek gruplarıyla işbirliği ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
  • İlçe Meclisleri’nin ve katılımcı kişi/örgütlerin Komisyon’un çalışmalarına katılımın genişletilmesi, hukuki yolların işletilmesini gerektiren yerel gelişmelerden Komisyon’u bilgilendirme duyarlılığının artırılması önemlidir.
  • MUÇEP’in kuruluşu öncesinden başlayan, bugün halen devam eden bağlantılı-ilişkili hukuki süreçler/davalar konusunda bir bilgi birikimi ve kararlar arşivi oluşturulması hedeflenmektedir.
  • MUÇEP’in çalışma-ilgi alanı içindeki konularda işlem yapan yerel idarelerin, yaptıkları işlemlerin hukuka uygunluğunun izlendiğini hissetmelerini sağlayacak bir gelişmelere müdahale durumu yaratılmaya çalışılacaktır.

 

ÇALIŞMA PROGRAMI

  1. DÖNEM (4 Ay)

- Komisyon çalışmalarına hukukçu katılımının artırılması için İlçe Meclisleri’nin etkin bir çalışma yapmasına ve katılımcı örgütlerin kendi olanaklarını MUÇEP’le dayanışmaya açmalarına yönelik bilgilendirme ve çağrı yapılacaktır. İlişki kurulan çevre duyarlığına sahip hukukçuların MUÇEP’e ve Komisyon çalışmalarına katılımının sağlanması için çalışılacaktır.

- Muğla Barosu İmar ve Çevre Komisyonu’nu ile başlatılan işbirliğinin geliştirilmesine ve hukuki mücadele olanaklarının genişletilmesine çalışılacaktır.

- Türkiye Kent ve Çevre Avukatları grubu ile işbirliği ve dayanışma geliştirilecektir.

- Muğla sınırları içindeki en önemli ve en uzun süreli sorunlardan olan termik santrallerin ve bağlantılı kömür ocaklarının yarattığı çevresel tahribat konusunda geçmişte yapılan çalışmalar konusunda bir arşiv oluşturulması ve MUÇEP internet sitesinde yayınlanması sağlanacaktır. Santraller-kömür ocaklarının yarattığı tahribatın artmasının önlenmesine yönelik olarak hukuken yapılması gerekenler üzerine çalışma yapılacaktır.

- Bu süreç içinde gelişecek olumsuz idare işlemlerinden gerekli görülenlere karşı, dava ve idari başvuru yolları işletilecektir.

- Muğla’daki somut durumdan yola çıkarak, ülke çapında sonuç doğuracak, geniş katılımlı bir iklim davası açılması için hazırlıklar ve davaya esas olacak olguların derlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

 

  1. DÖNEM (1. Dönem Sonrası-Süresiz)

Çalışma alanı içindeki doğal sit alanlarının statülerinin yeniden belirlenmesi, termik santrallerin ve Muğla doğasına, yaşam alanlarına ciddi zararlar veren madencilik faaliyetlerinin yıkıcı etkilerinin engellenmesi başta olmak üzere, çevre-ekoloji ile ilgili tüm idari-hukuki süreçlerden haberdar olunan, olumsuz her gelişmeye, zamanında gerektiği gibi müdahale edilen,  ilgili kurum ve idarelerin yaptıkları işlemlerin hukuk denetimi altında olduğunu hissedecekleri bir inisiyatifi ele geçirme süreci geliştirilmeye çalışılacaktır.