Bilim Komisyonu

AMAÇ

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik ve ekolojik kriz birbirleriyle içsel ilişkili bir biçimde derinleşmektedir. Ekonomik kriz derinleştikçe sermayenin hızlı değerlenme alanları arayışı, mekânın ve onunla içiçe olarak doğanın yeniden üretimini hızlandırmış ve doğanın yeniden üretimini bir birikim stratejisi haline getirmiştir. Bu durum geri döndürülemez ekolojik tahribatlara yol açarak ekolojik krizi derinleştirirken, kapitalizm doğanın yeniden üretimine dayalı birikim stratejisini çevreci bir söylemle meşrulaştırarak, temel kurumları aracılığıyla bütün Dünyaya yaymaktadır. Bu kurumların yıllardır yayınladıkları acil düşük karbonlu ekonomik büyüme vurgulu raporlarında sistemin özüne dokunmadan talep (tüketim) yönlü politikalarla ekolojik sorunların çözümlenebileceği öne sürülürken, atmosfere karbon salımı rekor düzeylere çıkmaya ve gezegen son 800 bin yılda görülmemiş bir hızla ısınmaya devam etmektedir. Sistemin özüne dokunmadan, yani üretim, dolaşım, bölüşüm ve tüketim ilişkilerini ve bu ilişkilerin arkasındaki sosyo-ekolojik süreçteki toplumsal ilişkiyi bütünsel bir bakışla gözönüne almadan, sadece tüketimden yola çıkan açıklama ve çözümlerin ekolojik sorunlara çare olamadıklarını veriler açıkça göstermektedir.

Bilim komisyonunun amacı, yukarıda belirtilen tespitlerle, MUÇEP işleyiş metninin amaçlar ve stratejik hedefler bölümünde belirtilen “Canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının, doğal ve kültürel değerlerin korunmasının sadece mevcut hukuksal düzenlemelerle sağlanamayacağı düşüncesiyle, bilimsel bilgilerin ve koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması” yaklaşımına uygun olarak, Dünyada ve Türkiye’de uygulanan ekonomik-politik-mekansal politikaların ekolojik etkileri konusunda MUÇEP’in perspektif oluşturmasını/geliştirmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bilimin amacının sadece dünyayı betimlemek değil, değiştirmek olduğu anlayışıyla oluşturulmaya çalışılacak perspektiften nasıl bir dünya istemediğimiz kadar, arzuladığımız bir Dünyayı nasıl hep birlikte inşa edebileceğimiz konusunda ipuçlarının ortaya çıkması da beklenmektedir.

 

Çalışma Programı:

İlk İki Ay :

Komisyonun, ilk iki ayda, örgütlenmenin genişletilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırması planlanmaktadır. (Üyelere duyuru, iç toplantılar, iş planı, iş bölümü.)

Sürekli :

  • Komisyonun öncelikli çalışma alanı kuruluş amacına uygun olarak, Muğla bölgesindeki Doğal Sit Alanlarının korunması genel çerçevesi içinde yürütülen planlama ve yatırım faaliyetlerinin, çıkartılan yasa ve yönetmeliklerin etkilerinin incelenmesi konusunda Korunan Alanlar Çalışma Grubu ile işbirliği yapmak.
  • Platform dışında düzenlenen amaca uygun bilimsel etkinlikleri izlemek, bunları Platforma duyurmak, MUÇEP’in davet edildiği toplantılarda  temsiliyet sağlamak, eğitim çalışmalarına katılmak.
  • Bölgede yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel çalışmaların envanterini tutmak, başlatılacak hukuki süreçlere bilimsel gerekçelerin hazırlanmasına katkı sağlamak, bunların elektronik kitaplığa eklenmesini sağlamak, yeni eklenen çalışmaları Platforma duyurmak
  • Amaca uygun bilimsel içerikli toplantı konuları belirlemek, çerçevesini oluşturmak, bunların düzenlenmesi için Yürütme Kurulu'na öneriler sunmak.
  • Çalışma gruplarının ve Yürütme Kurulunun talepleri doğrultusunda bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi ve belge paylaşımı yapmak, önerilerde bulunmak