Ekoloji Birliği Kadın Meclisi Kuruldu

0

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi 8 Mart  Dünya Kadınlar Gününde yayınladığı deklarasyon ile kuruluşunu duyurdu.


EKOLOJİ BİRLİĞİ KADIN MECLİSİ KURULUŞ DEKLARASYONU. 
Ekoloji Birliği’nin temelleri, 2017 yılında kasım ayında 11 ekoloji örgütün çağrısı ile Bergama’da yapılan ilk toplantıda atıldı. 2018 yılı Nisan ayında da 55 örgütün katılımı ile kuruluş deklarasyonu yayınlandı. Mevcut durumda 66 bileşenimiz vardır.
Ekolojik yıkımlardan en çok kadın ve çocukların etkilenmesi ve mücadelenin de en önünde çoğunlukla kadınların olması, Ekoloji Birliği içinde yer alan kadınların da bir arada olma ve dayanışma ihtiyacını ortaya çıkardı.
Son bileşenler meclis toplantısında kadınların istekleri üzerine Ekoloji Birliği Kadın Meclisi’nin kurulmasına karar verildi.
Kısa sürede bileşenlerimiz bünyesinde yer alan ve ayrıca ekoloji ve kadın hareketi içerisinde yer alan bireysel kadınlara da ulaşarak Ekoloji Birliği Kadın Meclisimizi kurduk. Çevrimiçi bir tanışma toplantısı düzenledik ve ilke ve işleyiş metnimizi oluşturduk.
Ekoloji Birliği Kadın Meclisinin Amacı:
1. Kadına ve doğaya tahakkümün kaynağının ataerkil (patriyarkal) kapitalist sistem olduğunun bilinci ile yaşamı savunmak için anti kapitalist bir ekoloji mücadelesi yürütmek, iklim krizine karşı mücadele etmek ve iklim adaletini savunmak,
2. Ekoloji mücadelesi içerisinde yer alan, kırda ve kentte bu mücadeleyi yürüten kadınların birbirinden haberdar olmasını ve dayanışmasını sağlamak,
3. İçinde bulunduğumuz ekolojik bunalım sürecinde yaşam tarzımızda radikal değişiklikler yaparak, doğaya zarar vermeyen ürünler kullanarak, sermayenin gıda üzerindeki tahakkümüne karşı doğayla uyumlu küçük çiftçi tarımına dayalı, kadın emeğini görünür kılan yerel üretimi ve agro ekolojiyi desteklemek,
4. Ekolojik hareket içerisinde hem eylemsel hem de kurumsal alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, taciz, tecavüz, şiddet, yok sayılma durumlarına karşı refleks ve dayanışma göstermek ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek,
5. Kadınların ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlükler mücadelesine destek olmak ve daha fazla kadın ve LGBTİ+’nın ekoloji mücadelesine katılmasını sağlamak,
6. Yerellerdeki kadın mücadelelerini güçlendirmek,
7. İklim krizine bağlı gelişen göçlerde mülteci durumunda kalan göçmen kadınlarla dayanışmak,
8. Kapitalist üretim ilişkilerini besleyen sisteme karşı, kadınların örgütlü olduğu üretim ve tüketim kooperatiflerinin desteklenmesine ve bu ağın genişlemesine katkıda bulunmak,
9. Ekoloji hareketi ile kadın ve LGBTİ+ hareketi arasında bir bağ oluşturmaktır.

Ekoloji Birliği Kadın Meclisinin İlkeleri:
1. Ekoloji Birliği’nin ana ilke ve işleyiş metinlerinde yer alan ilkelerini benimser.
2. Irk, dil, din, mezhep ayrımına karşıdır.
3. Kendisini ataerkil (patriyarkal) kapitalizme karşı konumlandırır.
4. Toplumsal cinsiyet eşitliğini, cinsiyet ve cinsel yönelim özgürlüğünü savunur.
5. Kadınlar ve LGBTİ+’lar için her alanda dezavantajlı olandan yana pozitif ayrımcılık uygulanmasını savunur.
6. Yatay bir örgütlenme biçiminde bir araya gelir. Her türlü hiyerarşi (yaş, cinsiyet, cinsel yönelim vb.), tahakküm, emir ve talimat ilişkilerini reddeder.
7. Hem insanlara hem de doğaya büyük zararlar veren tüm savaşlara karşı barışı savunur.
8. Kapitalizmin doğa talanına, sermayenin rant düzenine karşı anti-kapitalist bir ekoloji mücadelesi hattını savunur.
9. Hayvan sömürüsüne karşı durur ve hayvanların yaşamlarını ve haklarını savunur,
10. Emek, demokrasi ve kadın hareketi ile yan yana durur.
11. Kişisel çıkar ve menfaat ilişkilerine karşı, dayanışma ve şeffaflık ilişkisini benimser.
12. Siyasi Parti temsiliyeti içermez.

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi’nde;
1. Karar mekanizmalarında oylama yöntemi yerine oydaşma (uzlaşma) yolu tercih edilir.
2. Görev ve sorumluluklar gönüllük esasına göre yürütülür.
3. Duygusal veya fiziksel tüm şiddet biçimlerinin yaşanması halinde, yaşananlar meclis toplantılarından önce, açık bir biçimde tartışılır ve uygulanan şiddetin engellenmesi ile ilgili kararlar alınır.
4. Ekoloji Birliği’nin ilkeleriyle çatışmama ilkesi ile kendi bağımsız kararlarını alır ve uygular.
Ekoloji Birliği Kadın Meclisi, ayda bir çevrim içi yöntemlerle toplanır. Meclisin yıllık iş planını, amacı doğrultusunda ülke/dünya gündemine uygun güncel proje ve faaliyet önerilerini görüşür ve karara bağlar.
Mecliste alınan kararlar Koordinasyon Kurulu tarafından koordine edilir.
Meclisin faaliyetleri çalışma grupları tarafından yürütülür.
Ekoloji Birliği Kadın Meclisimiz, ekoloji mücadelesinin daha da üst boyutlara taşınmasında ve kadından yana ekolojik bir yaşam kurulmasında önemli bir görev üstlenecektir.
Kadınlar olarak Meclisimizin kurulmuş olmasından ve kuruluşumuzu da 8 mart günü deklere etmekten dolayı çok mutluyuz.
Yaşasın Kadın Dayanışması!

EKOLOJİ BİRLİĞİ KADIN MECLİSİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir