Çevreciler Sinpaş Kızılbük Davasını Kazandı

Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum mevkii, 2518 parsel üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk (205 odalı otel ve 1407 adet devremülk-konut) projesi ile ilgili MUĞLA 3. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/1000 KARAR NO : 2022/1046 sayılı karar ile aşağıda detayları ile verilen gerekçeler mucbince verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının belirtilen açılardan uygun olmadığı," sonucuna varılmıştır.
Mahkemenin saydığı gerekçeler özetle şöyledir:

? Dava konusu parsele ilişkin projenin de bulunduğu alanın özellikleri itibariyle çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya
da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin kesinleşebilmesi gerekliliği,
? Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 3. Planlamanın Genel Hedefleri, 5. İlkeler, 5.1. Koruma İlkeleri, 5.1.2 Orman Alanlarının Korunması, 7. Genel Hükümler, 8. Uygulama Hükümleri, 8.6. Özel Kanunlara Tabi Alanlar, 8.10 Orman Alanları Hükümlerinin yerine getirilebilmesi gerekliliği,
? 1982 Anayasası’nın 43. Maddesi’nin yerine getirilebilmesi gerekliliği,
? Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan Raporu’nun 3.4.4.13. Maddesi hükümlerinin yerine getirilebilmesi gerekliliği,
? 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununun 14. Maddesi hükümlerinin yerine getirilebilmesi gerekliliği,
? 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun 5., 6., 7. ve 8. Maddesi hükümlerinin yerine getirilebilmesi gerekliliği,
? 1407 Adet Devremülk (Konut) Projesinin proje kapsamında toplu konut olarak değerlendirilmesi ve fakat bu şekilde değerlendirildiğinde bu alana getireceği nüfus büyüklüğü doğrultusunda 1/1000 ölçekli İçmeler (Marmaris) İlave Revizyon İmar Planı’nda, Mekansal Planlar Yönetmeliği’nin (Değişik:RG-17/5/2017-30069) EK-2 Maddesinde düzenlenen “Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu”ndaki nüfus büyüklüklerine göre ayrılması gereken sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının ayrılmayarak konut alanlarında oluşturulan devremülk projesinin devre tatil içeriğiyle birlikte turistik amaçlı tesis alanı gibi planlanmış olması,
? Bölgede korunması gereken endemik türlerin olduğu, buna rağmen alanda yaşayan canlı tür ve çeşitliliği bakımından yeterli bilimsel araştırmayı içermediği, yine alandaki canlıların doğal yaşamına zarar verilerek tahribata uğratılmış olduğu, ayrıca proje sahibi şirket tarafından verilen tüm taahhütlere rağmen; bu alanda yaşayan canlıların korunmasına ilişkin herhangi gerekli bir önlem yada önlemlerin alınmadığından ve tüm bunların biyolojik ve çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı, ? Proje Tanıtım Dosyası ek 12 de bulunan “Marmaris Belediyesi İmar Durum Belgesi” nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınmadığı ve bu durumun, Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan Raporunda; “ 3.4.4.13. Devlet Ormanı Dışındaki Mülkiyet Alanları” başlığı altındaki (b) maddesi: “Her türlü plan değişikliğinin yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması zorunludur” hükmüne uyulmadığı,
? Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan Raporunda; “3.4.4.13. Devlet Ormanı Dışındaki Mülkiyet Alanları” başlığı altındaki (e) maddesi ”Yapıların konumunun tayininin bitki örtüsüne ve doğal yapıya en az zarar verecek şekilde yapılması zorunludur.” hükmüne uyulmadığı, yapıların konumunun tayininde bitki örtüsüne ve doğal yapıya zarar verecek şekilde yapıldığı, arazinin topografyasının değiştirildiği,
? “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk (205 odalı otel ve 1407 adet devremülk-konut) projesi” nde parsel içinde ve parsel dışında yapılması zorunlu olan yol, kanalizasyon, su isale hattı, enerji nakil hattı gibi altyapı tesislerin Marmaris Milli Park sınırları içinde yapılacağından, bunlarla ilgili Marmaris Milli Park Müdürlüğü görüşlerinin alınmaması, ? Su ürünleri açısından denizel ortama bir etkinin yapıldığı ve bu nedenle denizel etkinin tekrar değerlendirilmesi,
? Dava konusu tesisin tamamlanıp işletmeye alınmasından sonra oluşacak kullanılmış (atık) suyun (ki bu değer 30 lt/sn mertebesindedir), her ne kadar mevcut kanalizasyon tesisine verileceği belirtilse de, hem dava konusu bölgenin fiziki konumu ile cazibeli bir kanalizasyon ağına bağlanamayacağı durumu hem de 30 lt/sn atık su debisinin civardaki nüfus ve olası kanalizasyon hattı düşünüldüğünde mevcut sistem ile bertaraf edilemeyebileceği durumlarından ötürü, durumun Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmasına ihtiyaç duyması,
? Proje tanıtım dosyasında hiçbir kıyı tesisi ve kıyı kullanımı ile ilgili bilgi bulunmaması ile birlikte, proje tanıtım dosyası kapağında yer alan tekne bağlama iskelesi vb kıyı yapıların
gösterimi sonucu bölgenin denizel konumu da dikkate alınarak ve ayrıca keşif günü belirlenen kıyıda 5 m genişlik yol ile önceden kalıp kalmadığı belli olmayan beton kıyı yapıları vb tüm unsurların bir arada değerlendirildiği ve kıyı morfolojisinin ve bütüncül kıyı bölgesi yönetimini göz önüne alındığı bir Çevresel Etki Değerlendirilmesi ne ihtiyaç olması,
? Turistik amaçlı oda sayısının 205 Odalı Otel ve 1407 devre mülk olmak üzere 1612 olduğu, ÇED yönetmeliği EK-1 42- Turizm konaklama tesisleri: Oteller, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri ve benzeri, (500 oda ve üzeri) eşik değerinin üstünde olması nedeniyle Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, inşaat aşamasında oluşacak toz ve gaz emisyonları açısından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyumsuz olduğu, gerekçeleri ile Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum mevkii, 2518 parsel üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk (205 odalı otel ve 1407 adet devremülk-konut projesi ile ilgili verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının belirtilen açılardan uygun olmadığı," sonucuna varılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir