Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi, Milas Meclisi ve Mandalya Çevre Platformu ortaklaşa olarak, Boğaziçi ve Bargilya Sulak Alanında rehabilitasyon amaçlı bir çalışma grubu oluşturdular… Çalışma Grubunun Hedefleri şöyle:

METRUK TUZLASI (Boğaziçi-Bargilya Sulak Alanı)
YÖNETİM PLANI HAKKINDA MUÇEP ve MÇP ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN ÖNERİLEN UYGULAMA HEDEFLERİ

1. TUZLA LAGÜNÜ EKOSİSTEMLERİNİN EKOLOJİK BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE REHABİLİTE EDİLMESİ;

1.1. “Mutlak korunması gerekli alandaki tuzcul çayırlar ile çamur düzlükleri ekosistemi”nin çevresinde yer alan ve ekolojik bütünlüğün sağlanması amacıyla rehabilitasyonu öngörülen bölgedeki kamu ve özel mülk sahipleriyle işbirliği/diyaloglar kurularak “sulak alanın ekosistemine ait olma duygusu”nun hatırlanması, yeniden sevilmesi, güçlendirilmesi ve “içinde yaşamaktan-sahip olmaktan gurur duyulması”na yardımcı olmak; “Tuzla Sulak Alanında hep beraber canlı-güzel-sağlıklı bir yaşam alanı” yaratmak için geleceği kurgulama çalışmaları yapılması;
1.1.1. Farkındalığın güçlendirilmesi için zonlama sonrasında rehabilite edilecek alanlar ile sit alanlarının stratejik noktalarına
“KORUNMASI GEREKLİ SULAK ALAN SINIRI/BAŞLANGICI”
“DOĞAL SİT SINIRI/BAŞLANGICI”
“ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIRI/BAŞLANGICI”
vb bilgilendirme tabelaları yerleştirilmesi;

1.2. Yapısı bozulmuş alanlarda ekolojik restorasyon yapılması;

1.2.1. Yönetim planı sürecinde “korumada öncelikli bitki türleri”nin varlıklarını sürdürmelerinin sağlanması;
1.2.2. Korumada öncelikli bitki türlerinin kümelenmiş yayılım alanlarında izleme parselleri oluşturması;
1.2.3. Alandaki bitki örtüsünün önemi, korunması ve hukukî durumu konularında yöre halkına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması;
1.2.4. Alanda düzenli denetimler yapılması;
1.2.5. Alandaki nesli kritik düzeyde tehlikede olan bitki türlerinin uygun alanlarda yetiştirilmesi;

2. YÖNETİM PLANI YAPILACAK SULAK ALANIN, “ETKİLEŞİM ALANLARI İLE BİRLİKTE BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE” ELE ALINMASI;
2.1. Çevre ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2008 tarihli Tuzla Sulak Alanı Haritasında belirlenmiş olan “mutlak koruma bölgesi”nin “mutlak koruma bölgesi”; “ekolojik etkilenme bölgesi”nin “hassas koruma bölgesi”; “köy yerleşik alanı”nın, “sürdürülebilir kullanım bölgesi”; “tampon bölge”nin ise yönetmelikte yer alan şekliyle koruma alanlarının çevresinde 5 km’lik bir kuşak oluşturacak şekilde değerlendirilmesi;
(bakınız Ek-1 harita)

2.2. Güllük Dalyanı, Tuzla Lagünü ile bağlantılı olduğundan, buradaki kuş ve balık popülasyonunun da Yönetim Planında birlikte değerlendirilmesi;

2.3. Lagünü besleyen tüm “akarsu”ların ekolojik rehabilitasyonu ve kirlilikten arındırılmasının “öncelikli” olarak Yönetim Planına konu edilmesi ve ele alınması;

2.4. Boğazın körfeze açıldığı bölgenin de Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, “denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayacak şekilde” ele alınması;

2.5. “Yönetim Planı Hedef Faaliyetleri”nin Batı Akdeniz Havza Yönetim Planı’na entegre edilmesi; (https://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/cygm0012.pdf https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/havza%20koruma%20eylem%20planlar%C4%B1/Bati_Akdeniz_web.pdf)

3. PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE LAGÜNDE ÜREYEN KUŞ POPÜLASYONLARINDA 1/4 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANMASI;

3.1. Kuşların üreme döneminde balıkçıların adaları kullanmalarının ve motorlu balıkçı teknelerinin adalara yaklaşmasının önlenmesi;

3.2. Beş yıl boyunca üreme döneminde kuşların ürediği adalarda rastgele aralıklarla (en az iki haftada bir olmak üzere) izleme ve denetleme yapılması;

3.3. Tampon bölgeden başlamak üzere, sulak alanda avlanmanın önlenmesine yönelik girişimlerin yanı sıra, köy kahvelerine ve koruma alanı giriş noktalarına uyarıcı tabelalar yerleştirilmesi;
3.3.1.1. Bilinçsiz avlanmanın önlenebilmesi için yöre halkına yönelik çalışmalar yapılması;
3.3.1.2. Yapılacak denetimlerle avcılığın tamamıyla önlenmesi;

3.4. Özellikle Ocak-Şubat aylarında, alanda kışlayan su kuşlarının izlenmesi ve sayılması;

4. BÖLGEDEKİ “ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIRLARI”nın hazırlanacak haritalara işlenmesi ve “arkeolojik potansiyel”in de değerlendirilerek sergilenmesinin yönetim planına konu edilmesi;

5. DOĞA SEVGİSİ ve KORUMA BİLİNCİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI;

5.1. Bilgilendirme programları ile bilgilendirici materyaller hazırlanması ve bu yönde etkinlikler yapılması;

5.2. Su ürünleri ile geçimini sağlayan yöre halkına, kuşların üreme ve kışlama dönemine ilişkin eğitimler verilmesi, el kitapları ve broşür hazırlanarak dağıtılması;

6. FOTOKAPAN YÖNTEMİ ile bölgede izleme yapılması ve raporlanması;

7. Yönetim Planı sürecinde TUZLA LAGÜNÜ’NDEKİ “SU TUZLULUĞUNUN DOĞAL DENGEDE TUTULMASI”nın sağlanması;

7.1. Tuzla Lagünü’nü ve tatlı su giriş kanallarındaki su tuzluluğunun sürekli ve düzenli olarak ölçülmesi ve kayıt altına alınması;

7.2. Bu konuda geçmişte olduğu gibi üniversitelerle işbirliği yapılması;

8. SULAK ALANIN ÇEVRESİNDEKİ ÇÖP VE ATIK SORUNUNUN ÖNLENMESİ;

8.1. Sulak Alanın denizle bağlantısı göz önünde bulundurularak, düzenli bakım ve temizlik yapılması, çöplerin toplanması;

8.2. Tuzla Lagünü ve denize açılan kanallarının düzenli temizliği;

8.3. Çevre yerleşimlerin kanalizasyon ve diğer atıklarının lagüne veya denize akmasının/atılmasının önlenmesini sağlayacak çalışmalar yapılması;

9. Uzun vadede, alanın rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından tuz üretiminin yeniden başlamasının “teşvik edilmesi” ve köye/köylüye gelir kazandıracak şekilde markalanması;

10. Farklı gelir kaynaklarının (deniz börülcesi, saz kesimi, saz ürünleri vb) yaratılması için çalışmalar yapılması;

10.1. İsteyen mülk sahipleriyle organik küçük çaplı havuz balıkçılığı yapılması;

11. Tescilli “Tuz Binası”nın ziyaretçi merkezi ve kuş gözlem evi olarak restorasyonunun yapılması;

12. Sulak Alanın adının “Metruk Tuzlası” yerine, “Boğaziçi-Bargilya Sulak Alanı” olarak değiştirilmesi;

Bilgilerinize sunulur
2 Kasım 2020

MUÇEP-Muğla Çevre Platformu
MÇP- Mandalya Çevre Platformu
——–//——-
TUZLA SULAKALANI ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULUŞ AMAÇ – HEDEF ve ÇALIŞMA RAPORU Ekim 2020

Muğla-Milas Dörttepe, Boğaziçi mahallesi sınırları içerisinde “Metruk Tuzla Sulak Alanı” olarak anılan 1. Derece Doğal Sit ve “ulusal öneme haiz sulak alan”daki “doğal yaşam” ve “köy dokusu” ile “yaşam kaynakları”nın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarında öncü olmak amacıyla yürütülecek tüm faaliyetlerin ortaklaşa-eşit katılımla sağlanabilmesi ve sonuçlarının da birlikte paylaşılması için Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Mandalya Çevre Platformu (MÇP) üyelerinin katılımı ile ortak bir çalışma grubu (SA-ÇG) oluşturulmuştur.

AMAÇ .

Bu çalışma grubunun amacı, Tuzla Sulak Alanı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, sulak alan koruma ve yönetim planı ile ilgili olarak resmi ve özel kurumlar nezdinde yapılan çalışmalarda MUÇEP ve MÇP adına yer almak ve Yürütme Kurullarını bilgilendirmek; konuyla ilgili çalışan diğer STK’lerle bilgi alışverişinde bulunmak ve gerektiğinde ortaklaşa çalışmalar yürütmek; bu çalışmalarla ilgili yürütülen kampanyaların MUÇEP ve MÇP içindeki koordinasyonunu yapmak, ortaya çıkan verilere göre, gerekli görüldüğü hallerde MUÇEP ve MÇP adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmaktır.

HEDEFLER .

1. MUÇEP ve MÇP içinde sulak alanlarla ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yapmak;

2. Gündemde olan Metruk Tuzla Sulak Alanı Yönetim Planı hazırlık aşamasında, gerek planı hazırlayan şirket, gerekse yerel bileşenler ve Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek; yapılan çalışmalar konusunda öneriler oluşturmak, MUÇEP ve MÇP YK’lerine bilgilendirmeler yapmak;
3. Muğla sınırları içinde sulak alan yönetimi ve korunması konusunda destek verebilecek STK’ler (dernek, vakıf vb), üniversiteler ve kamu kuruluşlarının tespit edilmesi ve bu kuruluşlarla iletişime geçerek yürütülen çalışmaların ortaklaştırılması ve daha verimli hale gelmesi için çaba göstermek;
4. Sulak alanların korunması ve yönetilmesi konusunda yapılacak sosyal medya ve basın iletişimi için içerik üretmek, Medya ve Halkla İlişkiler komisyonları ile ortaklaştırılarak YK onayına sunulması ve bu içeriklerin yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunmak;
5. Farkındalık yaratmak için fiziksel olarak yapılabilecek aktivitelerin araştırılması ve hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve YK’leri bilgilendirerek bu aktivitelerin yapılmasını sağlamak;
6. Sulak alanlar konusunda yapılacak lobicilik faaliyetlerine destek verecek rapor ve belgeler oluşturmak;
7. Bileşeni olduğumuz diğer platformlarda sulak alanlarla ilgili yapılan çalışmaların MUÇEP ve MÇP YK’ye ve diğer çalışma gruplarına aktarılması;
8. Doğa koruma konusunda çalışan bilim insanları ile iletişim kurarak sulak alanlarla ilgili bilginin yaygınlaşmasını sağlamaktır.

ÇALIŞMA PROGRAMI .

1.DÖNEM (3 AY)

Bu dönem içinde çalışma grubunun kuruluşu MUÇEP ve MÇP üyelerine duyurulup, katkı için çağrı yapılacaktır.

Hedeflerin ikinci ve üçüncü maddelerinde belirtilen çalışmaların tamamlanmasında etkin olarak çalışılacaktır.

Dördüncü, beşinci ve altıncı maddelerde belirtilen hedeflerle ilgili yapılacak çalışmaların altyapısı oluşturulacaktır.

Dönem sonunda toplanan bilgilere göre çalışma grubunun kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri revize edilerek asıl eylem planı ve çalışma programı oluşturulacaktır.

2.DÖNEM (3 AY)

İlk dönemde yapılan çalışmalar doğrultusunda hedefler revize edilecek, hazırlanan bilgi ve belgeler güncellenecektir. Gerekirse yeni bir eylem planı oluşturulacak ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülecektir.

Sonrasında her üç aylık dönemde eylem planı ve hedefler revize edilerek çalışmalara devam edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir