ÇŞB’ye Dilekçe Kampanyası

MUÇEP’in  BİMER üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yönelttiği soruları içeren dilekçesi aşağıdadır:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” ve “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde, Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin” yapılarak yeniden değerlendirildiğini ve bu kapsamda koruma statülerinde değişiklik önerilen alanları gösterir 31 adet paftanın, jpg formatında ilgili birimlerin görüş ve önerilerine sunulmuş olduğunu, 08/11/2016 tarihli Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nun, belediye internet sitesinde yayınlanması sonucu öğrendik.

Belediye Meclisi Komisyon Raporu’nun ekleri halinde internete konularak kamuya açık hale gelmiş olan söz konusu dokümanları incelediğimizde, yaşadığım il Muğla’nın doğal çevresi üzerinde köklü dönüşümlere sebep olabilecek değişikliklerin söz konusu olduğunu, ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından internete konulan 31 pafta jpg formatında dosyanın, konuyu incelemek için gereken detayları içermediğini gördük.

Bu çerçevede, bahsi geçen araştırma projesi çalışması ve sonuçlarıyla ilgili olarak;

1)      Muğla ili bütününde doğal sit alanlarının dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” yapılarak yeniden değerlendirilmesi ve bu kapsamda koruma statülerinin yeniden düzenlenmesi sürecinde, şu ana kadar kurumunuzca yapılan ya da yaptırılan çalışmalar nelerdir ve hangi aşamadadır?

2)      Birinci soruda bahsi geçen sürecin bundan sonrasında hangi aşamalar olacaktır?

3)      Birinci soruda bahsi geçen sürecin bundan sonrasında yöre halkının karar süreçlerine etkin katılımı konusunda planlanmış çalışmalar var mıdır?

4)      Yukarıda bahsi geçen, Muğla ili bütününde koruma statüsü değişikliği önerilen alanları gösterir 31 pafta (Muğla Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olan paftalar), görüş ve önerileri alınmak üzere hangi kurumlara gönderilmiştir?

5)      Muğla ili bütününde koruma statüsü değişikliği önerilen alanlarla ilgili görüş ve önerileri istenen kurumlara gönderilen dokümanların tam listesi nedir?

6)      Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” ve eklerinin tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.

7)      Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri”nde elde edilen verilere göre koruma statüsü değiştirilmesi önerilen alanları gösterir paftaların (Muğla Büyükşehir Belediyesine jpg formatında iletilen), bilgisayar ortamında ayrıntılı inceleme yapmaya uygun vektörel formatta dijital kopyalarının tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.

8)      Muğla ili bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri”nde elde edilen verilere göre koruma statüsünün değiştirilmesi önerilen alanların sınırlarını gösterir koordinat bilgilerini içeren listelerin, tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.

9)      “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” Madde 16/2 gereği, İl Müdürlüğünüzce, söz konusu alanlar için hazırlanan tespit raporunun ve varsa eklerinin tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.

10)   “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” Madde 17/1/a gereği Bölge Komisyonunuzda alınan tescil kararının ve varsa eklerinin tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz.

11)   Muğla ili bütününde doğal sit alanlarının dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri” hangi kişiler veya kurumlarca yapılmıştır? Bu kişilerin, kurumların böyle bir çalışma yürütebilmek adına yetkinlikleri nelerdir? Çalışma sırasında hangi yöntemler izlenmiş, Muğla ilinin nereleri, hangi sıklıkla araştırılmıştır? Yapılan çalışmanın kamuoyunca değerlendirilebilmesi için çalışmayla ilgili tüm detayların tarafımıza iletilmesini talep ediyoruz

2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde 3/e de belirtilen şekliyle, ‘Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür.’ hükmü çerçevesinde ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda tanımlanmış haklar gereğince yukarıdaki sorularımın yazılı yanıtlarının ve bu sorularda istenen belgelerin ilgili ekleriyle birlikte eksiksiz olarak, yukarıda belirtilen elektronik posta adresime veya ev adresime posta ile iletilmesi için gereğini talep ederim, saygılarımla.