Muçep İşleyiş Metni

MUĞLA ÇEVRE PLATFORMU İŞLEYİŞ METNİ

Kuruluş

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Muğla bölgesinde doğanın, ortak yaşam alanlarının korunması için tüm beldelerden bir araya gelen yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu ortak bir platformdur.

Bu metinde belirtilen amaç ve çalışma koşullarını paylaşan tüm kişi ve kurumların gönüllü olarak katılımına açıktır.

Amaçlar

MUÇEP, tüm canlıların doğal çevrelerinde, ekolojik denge içerisinde yaşamalarına saygı duyar; doğa ve çevrenin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine inanır. Bu doğrultuda

  1. Muğla Bölgesinde tüm doğal varlıkların, haklarının, biyolojik çeşitliliğinin, ortak yaşam alanlarının korunması; taraf olunan yerel, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bütünleşik yönetim planlarının oluşturulması, hayata geçirilmesi, denetlenmesi; doğanın ve ortak yaşam alanlarının planlama süreçlerinde halkın etkin katılımının sağlanması,
  2. Canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının, doğal ve kültürel değerlerin korunmasının sadece mevcut hukuksal düzenlemelerle sağlanamayacağı düşüncesiyle, bilimsel bilgiler ve koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
  3. Her türlü çevresel kirlenmeye, doğal ve kültürel değerin bozulmasına yönelik faaliyetler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve uyarılması, kamuoyunda farkındalık yaratılması,
  4. Çevreyi kirleten ve bozan faaliyetlerin önüne geçmek için ulusal ve uluslararası hukuki yollara başvurulması, kamuoyunda demokratik baskı oluşturulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi,
  5. Çevre ve doğa ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin ve yönetim-planlama faaliyetlerinin takip edilmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi için çalışır.

İlkeler

MUÇEP;

  1. Doğaya insan merkezli bakılamayacağına, doğanın mülk edinilemeyeceğine, tüm canlıların doğa içinde, insan kadar var olma hak ve imkanına sahip olması gerektiğine inanır.

Bu anlayışla birey, kurum, devlet ve tüm yönetim organları düzeyinde herkesin, bu ortak varlık kabulüne saygılı biçimde davranması gerektiğini kabul eder. Bu anlayışa aykırı her türlü bireysel, toplumsal ve yönetsel eyleme karşı durmayı temel görev sayar.

  1. Kurumsal yapı ve işleyiş açısından özgürlükçü-eşitlikçidir; hiyerarşik, çoğunlukçu ya da cinsiyetçi değil, yatay örgütlenmiş ve çoğulcudur; azınlığın ve tek katılımcının düşünce ve görüşlerinin çoğunluğunki kadar anlamlı ve değerli olduğunu kabul eden bir yapıya sahip olmayı, sürekli gözetilmesi gereken bir ilke sayar.
  2. Bireysel veya kurumsal tüm katılımcılarından, her sürece etkin katılımı somut olarak ortaya koymalarını bekler; örgütlenme yapısını ve çalışma prosedürlerini, bu ilkenin gerçekleşmesini sağlayacak biçimde düzenler.
  3. Tüm çalışma ve kararlarında doğrudan demokrasiyi temel bir ilke olarak kabul eder.

Çalışma Şekli

MUÇEP’in tüzel kişiliği yoktur.

Siyasi partilerden bağımsızdır ve partiler karşısında tarafsızdır.

Kâr amacı güden, ticari bir kuruluş değildir.

Demokratik ve meşru her türlü etkinliği gerçekleştirebilir.

Kendi etkinliklerinin desteklenmesi veya kendisinin başka çevre etkinliklerini desteklemesi amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkiler kurabilir, işbirliği yapabilir.

Üyelik; Üyeliğe Giriş, Üyelikten Çıkış

Platforma, platformun amaçları doğrultusunda çalışma yapmak isteyen bireyler, grup, dernek, çevre platformu, kent konseyi, mahalle meclisi, meslek örgütü gibi tüm sivil toplum kuruluşları üye olabilir. Kent konseyleri gibi çatı örgütlerinin hem kendisi hem de üyeleri ayrı ayrı üye olabilir.                               

Yeni üyelik: Her Meclis Toplantısı girişinde, yeni katılımcılar için ayrı bir liste tutulur ve katılımcılara üye olmak isteyip istemedikleri sorulur. Toplantılar haricindeki üyelik talepleri doğrudan sekreterliğe yapılır.

Yeni üye olmak isteyen birey veya kurumları sekreterlik tüm üyelere duyurur. Herhangi bir itiraz olmadığı sürece, tüm talep edenler bir sonraki Meclis Toplantısında otomatik olarak üye olur ve oy kullanmaya başlar. Bir yeni üyenin katılımına itirazı olanlar bunu sekreterliğe bildirir, takip eden ilk Meclis Toplantısında oylama yapılır ve salt çoğunlukla karar alınır.

Sivil toplum örgütlerinin üyelik talebinde bulunmaları,  o sivil toplum örgütünü temsil eden yetkililerin yazılı başvurusu ile olur.

Üyeliğin sona ermesi: Her üye, sekreterliğe yazılı olarak bildirerek kendi isteği ile platformdan ayrılabilir. Platformun amaç ve ilkelerine uymayan, Meclis toplantılarında alınan kararlara aykırı veya platforma zarar verici davranışlarda bulunan üyelerle ilgili şikâyetler de doğrudan sekreterliğe yapılır. Böyle bir durum,  üyenin temsil ettiği beldedeki diğer üyelerin görüşleri de alınarak değerlendirilir ve Meclis toplantısında 2/3 çoğunluk ile karar verilir.

Organlar

A. MUÇEP Meclisi

Platformun karar organıdır. Platform, Meclis toplantılarında belirlenen sürelerde periyodik toplantılar yapar. Dönem sözcülerinin, sekreterlik üyelerinin çoğunluğunun, komisyonların veya en az 20 üyenin talebi ile olağanüstü toplantı kararı alınır.

Platformla ilgili tüm kararlar, Meclis toplantılarında alınır. Yapılacak etkinlikler, alınacak tavırlar ve tavırları gösterme şekli; komisyonların kurulması, kapanması ve komisyonlar tarafından önerilen politikaların onaylanması; komisyonlar, sekreterlik, dönem sözcülüğü ve tüm diğer organlara verilecek yetki ve görevlerin belirlenmesi; üyelik giriş çıkışları Meclis toplantılarında tartışılarak sonuca bağlanır ve uygulamaya konur.

Oy verme ve karar alma şekli:

Oy Hakkı

Bireysel veya kurumsal tüm üyelerin birer adet eşit oyu vardır. Toplantıya katılan, üyeliği kabul edilmiş herkes bir oy verir.

Oyçokluğu/oybirliği

Meclis toplantılarında alınacak kararların karar yeter sayısı konunun içeriğine göre belirlenir. Teknik konularda oy çokluğu yeterlidir ve bağlayıcıdır. Ancak çevre politikası ile ilgili konularda oybirliği ile ilgili karar alınmaya çalışılır. Oybirliği sağlanamayan, oyçokluğu ile alınan kararlarda bu karar katılmayanları bağlamaz. Her grup kendi kararı doğrultusunda tavrını ve eylemlerini sürdürebilir.

B. Sekreterlik

İlçelerin kendi içlerinde en az bir kişiyi seçmesi tercih edilir. Ayrıca, isteyen herkes sekreterliğe katılabilir veya temsilci gönderebilir. Sekreterler rotasyona tabi değildir. Sekreter temsilcisi olmayan ilçelerde, ilçe üyeleri ve sekreterlik o ilçeden sekreterliğe üye verilebilmesi için çalışır.

Sekreterliğin görev ve sorumlulukları:

– sözlü ve yazılı iletişimin sağlanması, iç ve dış koordinasyon (komisyonlar ve üyeler arası koordinasyon ile düzenli iletişimi oluşturmak)

– tüm yazışmaların platform adına yapılıp arşivlenmesi,

Meclis toplantılarıyla ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi.

Bir sonraki toplantının yeri konusunda karar alınmasını sağlamak; seçilen yerin üyeleri ile birlikte toplantının gündemini hazırlayıp duyurusunu yapmak; toplantı kayıtlarının tutulmasını sağlayarak ve toplantı sonuç belgesini hazırlayarak üyelere iletmek

C. Sözcüler:

Bir kadın bir erkek olmak üzere iki MUÇEP sözcüsü, meclis tarafından ve meclis üyeleri arasından altı aylık dönemler için seçilir. Sözcülük görevinde rotasyon uygulanır.  Görevine devam etmek isteyen sözcüler, en fazla bir dönem daha aynı görevi sürdürebilirler. Sürekliliğin sağlanması amacıyla iki sözcünün birden aynı dönemde değişmemesi tercih edilir.

Sözcüler, Meclis toplantılardaki görüşmeler ve alınan kararlar doğrultusunda, gerektiğinde ve acil durumlarda, basına ve kamuoyuna platform adına açıklamalar yapabilir; hazırlanan bildiriler ve planlanan etkinlikler doğrultusunda, basın toplantısı düzenleyebilir;  platformu temsilen basın toplantılarına veya çevre konulu toplantılara katılabilir; röportajlar verebilir ve medya etkinliklerinde temsilcilik yapabilirler. Dönem sözcülerinden en az birinin Meclis toplantılarına katılması gerekir. Dönem sözcüleri, sekreterliğin doğal üyesidir.

D. Komisyonlar:

Meclis toplantılarda alınan kararlar, platformun amaçlarıyla uyumlu olarak yapmayı öngördüğü işler ve etkinlikler, komisyonlar aracılığı ile yürütülür.  Komisyonlar, üyelerin talebi üzerine Meclis toplantılarında görüşülerek ve salt çoğunluk ile karar verilerek kurulur. Komisyonlar tüm üyelerin katılımına açıktır. MUÇEP üyesi olmayan birey veya kurumların komisyonların çalışmalarına katılımı konusunda komisyonlar kendileri karar verir.

Komisyonlar hedeflerini, programlarını, çalışma koşullarını kendileri belirler ve iç iletişimlerini düzenlerler. Sekreterlik, komisyonlar arası koordinasyonu sağlar.

Mevcut komisyonlar şunlardır:

1-Bilim Komisyonu

2-Medya, Kampanya, Propaganda ve Halkla İlişkiler Komisyonu,

3-Hukuk Komisyonu

4-Kılavuz Hazırlama Komisyonu (Geçicidir,  İç işleyiş ile ilgili yönergeler tamamlanınca dağılır.)

Meclis Toplantı Düzeni

Meclis toplantıları belirli bir gündem çerçevesinde yapılır. Gündem sekreterlik tarafından üyelerden, komisyonlardan gelen öneriler alınarak ev sahibi ilçe ile birlikte oluşturulur, önceden üyelere duyurulur ve üyelerin konularla ilgili hazırlıklı gelmesi öngörülür.

Toplantı yerinin girişinde ev sahibinin sorumluluğunda hazırlanacak pano, duvar gazetesi gibi malzemeler ile geçmiş ve gündemdeki konular hakkında üyeler ve yeni katılımcılar bilgilendirilir; böylece toplantılarda zaman kazanılması amaçlanır.

MUÇEP üyelerine toplantı girişinde üye kartı verilir. Oylamalara kart sahipleri kartlarını göstererek katılırlar. Kartların hazırlanması ev sahibi ilçe ile sekreterliğin sorumluluğundadır.

Gündem uzunluğuna göre farklı konular farklı masalar oluşturularak görüşülür. Bu görüşmelerde üretilen öneriler Meclisin genel oturumunda aktarılarak değerlendirilir.

MUÇEP KILAVUZ HAZIRLAMA KOMİSYONU

Bir cevap yazın